วันอังคาร ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 06:04 น.

ภูมิภาค

"ดร.ยุทธศาสตร์"จากจิตอาสา 904 สู่ โคกหนองนาครู ตามรอยพ่อ สานต่อวิถีบรรพชน

วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565, 14.12 น.

จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทำโครงการเทิดทูสถาบันพระมหากษัตริย์และการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ฯกิจกรรมหลัก คือจิตอาสาศาสตร์พระราชา กับความมั่นคงของชาติ กิจกรรมรองคือ ติดตามผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทเรียน เพื่อให้การลงพื้นที่เข้าศึกษาดูงานตามโครงกรเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสัมฤทธิ์ผล นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานนำมาต่อยอดให้กับ ชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

 


  

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 นายสุเมธ อินทรสาคร เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ พร้อมด้วยนายธราดล คุนชื่น ปลัดอำเภอหนองสองห้อง นายกฤษิฏ์ มูลศรีละ ผู้แทนพัฒนาการอำเภอหนองสองห้อง นำผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล จาก 26 อำเภอ ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 50 คน ลงพื้นที่เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง ที่ โครงการโคก หนอง นา ภาคประชาชน ของ ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร อดีตผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ในหลักการที่ว่า ตามรอยพ่อ สานต่อวิถีบรรพชน การตามโครงการเทิดทูสถาบันพระมหากษัตริย์และการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ฯของจังหวัดขอนแก่นที่ได้กำหนดจัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 

 

โดยกิจกรรมหลัก คือจิตอาสาศาสตร์พระราชา กับความมั่นคงของชาติ กิจกรรมย่อยที่ 2ติดตามผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทเรียน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการโคกหนองนา (ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านกุดหว้า ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น และ ศึกษาดูงาน ณ โครงการโคกหนองนาครู (ภาคประชาชน)ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น )เพื่อให้การลงพื้นที่เข้าศึกษาดูงานตามโครงกรเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสัมฤทธิ์ผล นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานนำมาต่อยอดให้กับ ชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
 

 

ดร. ยุทธศาสตร์  กงเพชร อดีตผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าต้องขอบคุณจิตอาสา 904 โดยท่าน ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ที่เลือกศึกษาดูงาน จิตอาสาภาคประชาชน ของโคกหนองนาครู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ในการเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ บนพื้นที่นี้ ตนเองได้มาเป็นมรดกตกทอดมาจากพ่อตาหรือพ่อของ ภรรยา บนเนื้อที่ 30 ไร่ ซึ่งในการที่จะทำโคกหนองนาครู เป็นโมเดลเพื่อจะเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับชาวบ้าน ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้ จากแรงบันดาลใจ ในการทำโคกหนองนาครูโมเดลในครั้งนี้ จนได้มีโอกาสได้เข้าศึกษาโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 รุ่น 2 /63 หลังจากนั้นก็ได้กลับมาพัฒนา ที่ดินผืนนี้