วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 19:02 น.

ภูมิภาค

พุทธศาสนิกชน หลั่งไหลร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565

วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 20.53 น.

 

 

ค่ำนี้(15 พ.ค.65) ที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2565 ซึ่งมีพระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะภาค 16 (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนกองทัพภาคที่ 4 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี

 

 

 

สำหรับการเวียนเทียนเป็นการประกอบพิธีเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย หรือระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในทางพระพุทธศาสนา เหตุกาณ์ของพระพุทธเจ้า การประสูติ การตรัสรู้ และการปรินิพพาน เพื่อประกาศเกียรติคุณ เทิดทูนพระคุณสมบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นการเตือนใจพุทธศาสนิกชนให้ซาบซึ้งในพระคุณสมบัติของพระองค์และพระรัตนตรัย ทั้งนี้หลักธรรมที่สำคัญในวันวิสาขบูชา ที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรยึดมั่นและนำมาปฏิบัติในวันวิสาขบูชา ประกอบด้วย ความกตัญญู คือ การรู้คุณคน เป็นคุณธรรมที่คู่กับความกตเวที ซึ่งหมายถึงการตอบแทนคุณที่มีผู้ทำไว้ ความกตัญญูและความกตเวทีนี้ เป็นเครื่องหมายของคนดี ทำให้ครอบครัวและสังคมมีความสุข ,อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใน วันวิสาขบูชา ได้แก่ ทุกข์ คือ ปัญหาของชีวิตการเกิด การแก่ และการตาย รวมทั้งทุกข์ที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รัก หรือความยากจน เป็นต้น สมุทัย คือ ต้นเหตุของปัญหา หรือสาเหตุของการเกิดทุกข์ และสาเหตุส่วนใหญ่ของปัญหา ,นิโรธ คือ ความดับทุกข์ เป็นสภาพที่ความทุกข์หมดไป เพราะสามารถดับกิเลส ตัณหา อุปาทานออกไปได้ และมรรค คือ หนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์  และความไม่ประมาท คือการมีสติตลอดเวลา ไม่ว่าจะทำอะไร พูดอะไร คิดอะไร ล้วนต้องใช้สติ เพราะสติคือการระลึกได้