วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 18:54 น.

ภูมิภาค

ร้อยเอ็ดจัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ปี 2565

วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 22.24 น.

 


 

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กิจกรรมการบำเพ็ญกุศล เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเทศกาลวันวิสาขบูชา ปี 2565 วันสำคัญสากลของโลก ในโอกาสนี้มี พระพรหมวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ,นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,พลตรีวรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ,หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรม ที่ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เนื่องด้วยเป็นศิริมงคลดิถีคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะ หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล และผู้นำองค์กรศาสนาพุทธทั่วโลกยกย่องให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก การบำเพ็ญกุศล บริจาคทาน รักษาศีล ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ พระสถูปเจดีย์ เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารณ์  และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติไทยให้ถาวรคู่ชาติบ้านเมืองตลอดไป

 

 

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมขึ้นทุกปี เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนพึงน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยการมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา บำเพ็ญกุศล เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อไป