วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 03:21 น.

ภูมิภาค

สระแก้ว ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 14.10 น.
วันที่ 24 มิ.ย. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก นำกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และเดินขบวนรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565   โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และกลุ่มพลังมวลชน ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วม จำนวน 150 คน
 
นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  กล่าวว่า ตามมติองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดสระแก้ว ได้ยึดถือปฏิบัติ และยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมกับประชาชน ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงานองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่องตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2530 จนถึงปัจจุบัน จังหวัดสระแก้ว มีเจตนารมณ์และความตั้งใจอันแน่วแน่ ที่จะลดระดับปัญหายาเสพติด และปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ ต่อการดำรงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินความสงบของประชาชน และสังคม โดยได้ดำเนินงานด้วยความทุ่มเทอย่างสุดกำลัง ในการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทุกมิติ ด้วยการสกัดกั้น และปราบปราม จนสามารถจับกุมผู้ค้ายาเสพติดและขยายผลไปสู่การยึดทรัพย์สิน ที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด ได้เป็นจำนวนมาก 
 
ซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติด จำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ลดผู้ค้า ผู้เสพ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ประกอบด้วย 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ มาตรการด้านการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย มาตรการด้านการป้องกันยาเสพติด มาตรการด้านการบำบัดรักษายาเสพติด และมาตรการการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อมุ่งสู่สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด ได้ระดมสรรพกำลังในทุกภาคส่วน ในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของรัฐบาลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ลดระดับความรุนแรงลงตามลำดับ

หน้าแรก » ภูมิภาค