วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 06:16 น.

ภูมิภาค

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกรมการพัฒนาชุมชน มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ “สร้างชีวิต” แก่ครัวเรือนยากจน จ.แม่ฮ่องสอน

วันศุกร์ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 16.19 น.

 

 

 

วานนี้ (วันที่ 4 สิงหาคม 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก และนายนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฏิคม ร่วมในพิธีมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (จังหวัดที่ 17 ของทางภาคเหนือ) จำนวน 12 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 162,540  บาท  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ” ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง และนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานร่วมในพิธี พร้อมด้วยทีมแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมในพิธี ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน