วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 05:04 น.

ภูมิภาค

แม่บ้านมหาดไทยสมุทรปราการมอบทุนการศึกษา

วันเสาร์ ที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 10.36 น.
ณ หอประชุม ชั้น 3 ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการนายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครู นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วม
 
เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทยที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทรงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานต่อเนื่องมายาวนานเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยและเพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ครอบครัวนักเรียนที่มีรายได้น้อยในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด -19) เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12สิงหาคม 2565 จำนวน 200 ทุนซึ่งพิจารณาคัดเลือกเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการโดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
 
1.เป็นเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะขาดแคลน มีความสำนึกเคารพรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   2.เป็นเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี3.เป็นเด็กนักเรียนที่ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่นมาก่อน4.พิจารณาคัดเลือกเด็กนักเรียนครอบครัวละ 1 คน