วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 06:05 น.

ภูมิภาค

รมว.ท่องเที่ยวฯ เปิดโครงการ "ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สัมผัสภูมิปัญญาไทย" ที่บางพลี

วันเสาร์ ที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 16.10 น.
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 6 ส.ค.65 ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ตลาดโบราณบางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดโบราณบางพลี "ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สัมผัสภูมิปัญญาไทย" โดยมี  นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี นายพัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ     
 
อำเภอบางพลี เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการที่มีศักยภาพ ด้านระบบคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยว โดยมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรมที่ยังคงเอกลักษณ์และทรงคุณค่า เช่น งานประเพณีรับบัวที่ยิ่งใหญ่เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลก แต่จากสถิติด้านการท่องเที่ยวของอำเภอบางพลีปรากฎว่าจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวยังไม่ขยายตัวมากเท่าที่ควร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริม พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย จังหวัดสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดโบราณบางพลี "ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สัมผัสภูมิปัญญาไทย" ขึ้นทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตลอดเดือนสิงหาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 8 วัน โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ณ ตลาดโบราณบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการท่องเที่ยวและส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 
1. เพื่อส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ 2. เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 3. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 4. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสร่วมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 5. เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อท้องถิ่นของตน 6. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมของดีในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

หน้าแรก » ภูมิภาค