วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 16:17 น.

ภูมิภาค

ร.ร.โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก จัดกิจกรรมเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”

วันเสาร์ ที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 16.08 น.

เมื่อเร็วๆนี้ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ (สพม.ชัยภูมิ) เป็นโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน นายประทีปแสง พลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ สพม.ชัยภูมิ (นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์) เดินทางมาประธานเปิดกิจกรรม “ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯ พร้อมกล่าวว่า โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โครงการโคก หนอง นาโมเดล แห่งน้ำใจและความหวังของล้นเกล้า รัชกาลที่10 ถือว่าเป็นแนวพระราชดำริพระบรมราโชบายที่ทรงคุณค่ายิ่งต่อการศึกษาไทย วันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่ได้จัดโครงการนี้ที่ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงหรือ Active Leaning เห็นบรรยากาศของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้บริหาร คณะครูและลูกๆนักเรียนมีความสุข ทำให้เห็นความหวังของการศึกษาไทยที่ถือว่านักเรียนได้ทำกิจกรรมที่ตอบโจทย์การจัดกิจกรรมการสอนตามแนว Active Leaning ซึ่งถือเป็นความหวังของผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ร่วมทั้งประเทศที่ต้องการให้เด็กไทยนั้นได้คิดเป็น ทำเป็นได้ทำกิจกรรมจริงจากการลงมือปฏิบัติซึ่งเป็นความรู้ที่ยั่งยืนของการจัดการศึกษาในวันนี้ จึงขอชื่นชมและขอบคุณในการวางแผนของผู้บริหาร ครู ผู้เกี่ยวข้องทุกๆคน

 

 

ส่วน นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผอ.โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก กล่าวว่า เป็นโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งโดดเด่นที่สุดจะเห็นได้ว่าโรงเรียนของเรามีการดำเนินงานตามอัตลักษณ์โรงเรียน คือ นักเรียนเป็นผู้ที่ คิดดี พูดดี ทำดี และต่อเนื่องเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโรงเรียนพยายามที่จะจัดทักษะชีวิตให้กับนักเรียนซึ่งจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีการศึกษา ทางโรงเรียนจะจัดฐานการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 20 ฐานการเรียนรู้ เพื่อที่จะให้นักเรียนได้นำความรู้ประสบการณ์นำไปปรับใช้ต่อยอดในเรื่องของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรญกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ 9 และดำเนินการตามพระบรมราโชบาย สืบสาน รักษา ต่อยอด อารยะเกษตร โคกหนองนาโมเดล ในหลวงรัชการที่10 ซึ่งเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาการดำเนินของโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ มีผลของการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม ต่อยอดถึงผู้เรียนได้นำความรู้ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัด สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้อย่างดี

 

 

ครูสุจิลา เจริญขวัญ ครูเชี่ยวชาญ กล่าวว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่บูรณาการกับทักษะชีวิตของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศวิถีศึกษา ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น จะมีเรื่องของความรัก รักอย่างพอเพียง เด็กของเราสามารถถอดบทเรียนได้ว่ารักอย่างไรถึงจะพอเพียง มีความรู้เรื่องเรื่องการป้องกันตัวเอง เรื่องของ 6 ด้านของเพศวิถีศึกษา ทำให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน สถิตินักเรียนของโรงพยาบาล นักเรียนของเราไม่มีตั้งครรภ์ในวัยเรียน จึงได้รับโล่ของกรมอนามัยเรื่องของทักษะชีวิต ภูมิคุ้มกัน 2 ,3 ,4 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือมีความรู้ ทักษะชีวิต การป้องกันตนเอง บูรณาการ คุณธรรม มีความรักตัวเองมาเป็นอันดับหนึ่งเห็นคุณค่าตัวเอง คุณค่าครอบครัว ความรักระหว่างวัย เพศตรงข้ามรู้ว่ารักอย่างไรจะทำให้ตัวเองมีความสุขโดยที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

 

 

“พอเพียงในเรื่องของความพอดีให้เวลากับความรักอย่างพอดี ไม่ทุ่มเททั้งหมดที่มีให้แก่คนที่รัก ในปัจจุบันเด็กเข้าถึงสื่อได้ง่ายรู้ที่จะป้องกันตนเองมีภูมิคุ้มกันว่าทำอย่างไรถึงจะรักได้อย่างมีความสุข คือมีความรู้ว่าการที่รักแล้วรู้จักป้องกันตนเองรู้จักคุณพ่อ คุณแม่ รักคุณค่าของตนเอง รักเพื่อน รักสิ่งแวดล้อม ก็จะเป็นคุณค่าของความรักรักเช่นเดียวกัน ไม่เฉพาะเพศตรงข้ามของเรื่องของ 4 มิติ ตัวเด็กเองสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ ในเรื่องของวัตถุไม่ว่าจะเป็นสื่อประกอบการแนะนำเพื่อน ความรู้ที่มีสามารถตกผลึกมาเป็นสื่อไม่ว่าจะเป็นการจัดทำคลิปวิดิโอแนะนำการให้คุณค่าของตนเองแนะนำเพื่อนอีกด้วย”ครูสุจิลา กล่าว