วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 04:13 น.

ภูมิภาค

สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สินครู

วันศุกร์ ที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567, 19.34 น.

นางพันธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ได้มอบหมายให้นางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นายชัยยุทธ สมบูรณ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ตรัง เขต 2 และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานและมอบแนวทางการดำเนินงาน เมื่อที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2

ที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการดำเนินงานของสถานีแก้หนี้ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 1 และสำนักบริหารการมัธยมศึกษา ,แนวทางการบริหารจัดการเงินเดือนหนี้สินบุคลากรภาครัฐเชิงรุกและมีประสิทธิภาพ เรื่องระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 (การตัดจ่ายเงินเดือน) ,คำสั่งศาลปกครอง ,แนวทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ ,แนวทางการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขคดีความเกี่ยวกับหนี้สิน ,การใช้งานโปรแกรมออนไลน์ (Debtclinic.obec.go.th) และโปรแกรมบริหารจัดการหนี้สิน 

สำหรับ สพป.ตรัง เขต 2 จะขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเพื่อลดหนี้ ลดดอกเบี้ย และลดการฟ้องร้องต่อไป ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยหลังจากนี้จะกำหนดเป็นตัวชี้วัดให้มีการแก้หนี้ 1 คนต่อสัปดาห์ต่อสถานีแก้หนี้ และให้สถานีแก้หนี้รายงานผลการดำเนินงานทุกสัปดาห์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จของการดำเนินงาน

หน้าแรก » ภูมิภาค