วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 08:04 น.

ภูมิภาค

พ่อเมืองอุบลฯ ถวายพระพุทธรูปศิลาปางมารวิชัย เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567, 19.01 น.

วันที่ 15 มิ.ย.67 เวลา 13.30 น. ที่วัดศรีบุญเรือง บ้านคำบง ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานฝ่ายฆราวาส และพระพรหมวชิรเวที กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ร่วมประกอบพิธีถวายพระพุทธรูปศิลาปางมารวิชัย 39 นิ้ว เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล หลวงปูมั่น ภูริทัตโต โดยมีพระราชธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ) เจ้าจาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม พระครูวิโรจน์ญาณวโรบล เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง ถวายเครื่องสักการะแด่ประธานสงฆ์ และพระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ประธานสงฆ์เจิมบูชาที่แท่นฐานองค์พระ ชุบน้ำพระพุทธมนต์ชำระแววพระเนตร พระสงฆ์เจริญพระคาถาเบิกพระเนตร และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระเกตุ โดยการจัดพิธีในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นกุศลและสวัสดิมงคลแด่พระพรหมวชิรเวที เนื่องในมงคลมวารเจริญชนมายุครบ 7 รอบ 84 ปี และระลึกพระคุณหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในโอกาส 150 ปี ชาตกาล 
                 
พระพุทธรูปปางมารวิชัย มีพุทธลักษณะ พระพักตร์รูปไข่ ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเป็นเปลว พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบลงต่ำ พระนาสิกโด่งเป็นสัน พระโอษฐ์บางยิ้ม ชายสังฆาฏิยาวลงมาจรด พระนาภี ซึ่งมีคติการสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย แสดงถึงพุทธประวัติเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าทรงสามารถชนะพระยามารที่ยกพลมาผจญพระองค์ และได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งแสดงสัญลักษณ์โดยวางพระหัตถ์ขวาเหนือพระชานุ นิ้วพระหัตถ์ชี้ลงสู่พระธรณีเป็นกิริยาเรียกพระแม่ธรณีขึ้นมาเป็นพยานในพระบารมีที่ทรงบำเพ็ญมา พระแม่ธรณีจึงปรากฎกายขึ้นและบีบน้ำที่ทรงรดสรงในการบำเพ็ญทานในอดีตชาติ อันนับประมาณมิได้ จนท่วมทัพของพระยามารพ่ายแพ้ไป การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ เหนือกว่าชัยชนะทั้งปวงของพระองค์ โดยนัย การบูชาพระพุทธรูปองค์นี้ จึงบูชาเพื่อชัยชนะทั้งทางโลกและทางธรรม ในทางโลกคือชัยชนะเหนือศัตรู ทางธรรมคือชัยชนะเหนือกิเลสทั้งปวง

หน้าแรก » ภูมิภาค