วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 06:04 น.

ภูมิภาค

พช.รุกหนักสร้างอาชีพชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559, 17.16 น.
พช.รุกหนักสร้างอาชีพชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
 
 
 
วันนี้ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 14.30 น. กรมการพัฒนาชุมชน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมูลนิธิสัมมาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (Thailand Social Business Initiative : TSBI) โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Dr. Faiz Shaz ผู้อำนวยการ Yunus Center AIT ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ และ นางสาวปาจารีย์ คุณชัยมัง กรรมการบริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 
   
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดจากการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเกี่ยวข้องกับปากท้องของประชาชนในชนบท กรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมหารือและกำหนดแนวทางกับมูลนิธิสัมมาชีพ และสถาบันไทยพัฒน์ ในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนให้ผู้นำชุมชนได้เข้ามาร่วมในการสร้างสัมมาชีพชุมชนโดยการพัฒนากลุ่มอาชีพในพื้นที่ชุมชน/ตำบล สู่การเป็นผู้ประกอบการในระดับชุมชน (Community Entrepreneur : CE) และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในระดับชุมชนให้มีการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนเพื่อพัฒนาไปสู่ “กิจการธุรกิจเพื่อสังคม” และ “กิจการแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม”       ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์เศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐ โดยจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ประกอบด้วย ๒ คณะ ได้แก่
 
คณะที่ ๑ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับมูลนิธิสัมมาชีพ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกรอบความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการในระดับชุมชน (CE) สู่กิจการแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) โดยคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายที่มีศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบล (ศอช.ต.) มีความพร้อม รวมถึงการสนับสนุน ให้ ศอช.ต. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและทำงานร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 
     
คณะที่ ๒ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับหน่วยงานริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (Thai Social Business Initiative : TSBI) ประกอบด้วย ๑) Yunus Center AIT ๒) สถาบันไทยพัฒน์ และ ๓) บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิว นิเคชั่น จำกัด โดยมีกรอบความร่วมมือในการพัฒนากิจการผู้ประกอบการชุมชน (CE) สู่ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business : SB) 
 
   
“การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการทำงานร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ เป็นการร่วมมือกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มาร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนได้มีความพร้อม สามารถ “เชื่อมโยง” วิสาหกิจของตนกับเศรษฐกิจกระแสหลัก รวมทั้งร่วมกันสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจในชุมชนและท้องถิ่นของประเทศไทยให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว

หน้าแรก » ภูมิภาค