วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 00:52 น.

กทม-สาธารณสุข

รองผู้ว่าติดตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562, 20.31 น.
รองผู้ว่าติดตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา
 
นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ปลอดโรคคนเมือง ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยได้รับบริการทางแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักการแพทย์ สำนักงานเขตในพื้นที่ ผู้แทนบริษัท อาคาร 33 จำกัด บริษัท ทรีโอไบรท์ จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่