วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 04:45 น.

การตลาด

“ข้าวตราฉัตร” รับรางวัล “พนมมือติดดาว” รับรอง “ข้าวหอมมะลิแท้ 100% ต่อเนื่อง 4 ปี

วันพุธ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 14.20 น.
“ข้าวตราฉัตร” รับรางวัล “พนมมือติดดาว”
 รับรอง “ข้าวหอมมะลิแท้ 100%  ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด หรือ ข้าวตราฉัตร เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงรูปพนมมือ” รับรองมาตรฐานดีพิเศษ “ข้าวหอมมะลิแท้ 100% คุณภาพ มาตรฐาน สม่ำเสมอ” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559-2562 ต่อเนื่อง 4 ปีติดต่อกัน จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งสินค้าที่ได้รับเครื่องหมายรับรองรูปพนมมือ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 100% ตราฉัตรทอง และข้าวหอมมะลิใหม่ 100% ตราฉัตร รางวัลฯ นี้ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค แสดงให้เห็นถึงการรักษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตข้าว ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
 
 
นางศิวาพร แดงโชติ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านควบคุมคุณภาพ/ประกันภาพ/วิจัยและพัฒนา เปิดเผยว่า “ข้าวตราฉัตร มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต ทำให้สร้างมาตรฐานคุณภาพข้าวที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า ทั้งการพัฒนาบุคลากรที่มีค่านิยมหลักในเรื่องทำเร็วและมีคุณภาพ  ทำให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การส่งมอบและคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ โดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและเน้นการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนโดยมีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย รวมถึงการพัฒนาการบริหารระบบห่วงโซ่อุปทาน ที่มีการพัฒนาร่วมกับเกษตรกร บริหารระบบการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการปลูกข้าวเพื่อความยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถด้านวัตถุดิบทั้งปริมาณและคุณภาพ ระบบการปรับปรุงคุณภาพข้าวที่โรงงานข้าวนครหลวง ซึ่งเป็นโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ทั้ง GMP HACCP  ISO9001:2015 ISO14001:2015 และมาตรฐาน BRC ระบบการรักษาคุณภาพข้าวสารด้วยห้องอุณหภูมิเย็น ระบบบริหารการขนส่งและการส่งมอบที่สะอาดปลอดภัย ก่อนส่งมอบสินค้าข้าวตราฉัตรถึงมือผู้บริโภค ทั้งหมดนี้คือพันธกิจหลักของบริษัทฯ ที่เราให้ความสำคัญมาตลอดและความสำคัญนี้นำไปสู่การยกระดับกระบวนการผลิตข้าว ที่สร้างความมั่นคงให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และสร้างการยอมรับและมั่นใจให้ผู้บริโภคนั่นเอง”
 
 
รางวัล “ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงรูปพนมมือ” จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นรางวัลรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุง เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยใช้มาตรฐานเดียวกับมาตรฐานส่งออกซึ่งเป็นมาตรฐานสากล โดยจะมีการสุ่มสำรวจคุณภาพข้าวหอมมะลิ 100% ที่วางจำหน่ายในตลาด ไปตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการ ซึ่งต้องผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อีกทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพข้าวให้กับผู้บริโภค และเป็นเครื่องหมายการันตีถึงการรักษามาตรฐานคุณภาพข้าว อีกด้วย