วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 08:11 น.

การศึกษา

ประชุมวิชาการระดับชาติ ชูพุทธนวัตกรรมของมหาจุฬาฯ แก้ปัญหาสังคม

วันอาทิตย์ ที่ 09 กันยายน พ.ศ. 2561, 22.18 น.
tags : มจร

ประชุมวิชาการระดับชาติ ชูพุทธนวัตกรรมของมหาจุฬาฯแก้ปัญหาสังคม
 

"อธิการบดีมจร"ยกวิปัสสนากรรมฐานเป็นพุทธนวัตกรรมด้านพัฒนาจิตใจแก้ปัญหาสังคม ส่งเสริมการพัฒนาประเทศผ่านงานวิจัยสอดรับนโยบายไทยแลนด์4.0 

 

 

วันที่ 9 ก.ย.2561 ที่อาคารหอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน และการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2  MCU Nan Congress ll เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 

 

อธิการบดี มจร กล่าวว่า มหาจุฬาฯมีนโยบายอย่างต่อเนื่องให้วิทยาลัยเขตวิทยาลัยสงฆ์มีการประชุมระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเปิดเวทีให้คณาจารย์ นิสิตของของมหาจุฬาฯและภาคีเครือข่ายมีโอกาสแสดงผลงานในงานวิชาการโดยเฉพาะในมิติของพระพุทธศาสนา เป็นพุทธนวัตกรรมในการแก้ปัญหาสังคม จึงขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายที่ร่วมสนับสนุนในงานครั้งนี้

 

การจัดงานครั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจ 2 เรื่อง คือ 1)นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนในยุคไทยแลนด์ 4.0  2)เป้าหมายสูงสุดของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ซึ่งยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นการเน้นเรื่องนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสารสนเทศมามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิต รัฐบาลประกาศชัดเจนในการพัฒนาประเทศภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0   ซึ่งเป้าหมายสูงในการดำเนินชีวิตประกอบ 1)อัตถะ ความมั่งคั่งด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ด้านทรัพย์สินเป็นทอง 2)ธรรมะ คุณธรรมจริยธรรม 3)กามะ ความสุข 4) โมกษะ เข้าใจโลกเข้าใจชีวิต เราจึงต้องมาตระหนักรู้ร่วมกันว่าการพัฒนาประเทศจะเน้นเรื่องอัตถะ สมบูรณ์ด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค มีความสะดวกสบาย มีเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิต เราในฐานะมหาวิทยาลัยสงฆ์จึงเห็นความสำคัญว่าจะช่วยส่งเสริมในการพัฒนาประเทศอย่างไร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายจึงมีหัวข้อ "การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0"พระราชปริยัติกวี กล่าวและว่า


"คำว่า นวัตกรรมคือการสร้างสิ่งใหม่ ซึ่งไม่ใช่การสร้างเท่านั้น แต่เป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านผลผลิต การบริการ กระบวนการ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์ต่อยอดไม่รู้จบ เราพยายามมุ่งสู่พุทธนวัตกรรม การวิจัยพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม แนวทางในการสร้างพุทธนวัตกรรมมีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ ศาสนบุคคล ศาสนธรรมศาสนวัตถุ และศาสนาพิธี" 

 

การสร้างพุทธนวัตกรรมอยู่ในองค์ประกอบ 4 ประการนี้ การสร้างพุทธนวัตกรรมในทางศาสนธรรมจึงหมายถึง กรรมฐานทางพระพุทธศาสนา ซึ่งหลักในการดำเนินชีวิตให้เกิดความสุข จึงเป็นความเร่งด่วนคือ สถานศึกษาทางพระพุทธศาสนาและสถาบันอุดมศึกษา ทางโลกใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ส่วนฝ่ายมหาจุฬาจะใช้ปัญญาควบคู่กับวิทยาศาสตร์ 

 

อธิการบดีมหาจุฬาฯ กล่าวด้วยว่า พุทธนวัตกรรมในทางพระพุทธศาสนาผ่านงานวิจัยสามารถช่วยพัฒนาจิตใจและสังคมในยุคไทยแลนด์ 4.0  มีการพัฒนาทั้งเทคโนโลยี อุตสาหกรรมแต่ต้องมีการพัฒนาสติปัญญาจิตใจควบคู่กันไปด้วย จึงเป็นโอกาสที่มหาจุฬาฯจะได้ใช้พุทธนวัตกรรมพัฒนาสู่สังคมไทยต่อไป

 

.................


(หมายเหตุ : ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊กPramote OD Pantapat พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท นิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มจร)

หน้าแรก » การศึกษา