วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 04:34 น.

การศึกษา

'มจร'สร้าง 'SMART PR'! ติวเข้มเทคนิคสื่อออนไลน์

วันอังคาร ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562, 19.32 น.

'มจร'เสริมเคี้ยวงานประชาสัมพันธ์ ติวเข้มเทคนิคสื่อออนไลน์ หวังสร้าง 'SMART PR' เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรสาร 

วันที่ 22 เม.ย.2562 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.  รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการ SMART PR เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร" ระหว่างวันที่ 22-23 เม.ย.2562 เพื่อทำให้การสื่อสารองค์กร มีการพัฒนาในรูปแบบของความทันสมัย โดยการนำเว็บไซต์ใหม่ของมหาวิทยาลัยมาประยุกต์เข้ากับการสื่อสารภายในองค์กรและทำให้การสื่อสารภายในองค์กรเป็นไปได้อย่างทั่งถึง  เพื่อให้บุคลากรด้านสื่อสารองค์กรได้มีเครือข่ายที่ดีและมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านสื่อในรูปแบบที่เหมาะสม ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

และเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิค และแนวความคิดต่างๆ ของการสื่อสาร การสร้างสาร-สร้างสื่อ และช่องทางในการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ สามารถจับประเด็นการเขียนข่าวได้ดียิ่งขึ้น มีการใช้เทคโนลีมาประยุกต์เพื่อใช้ในงานสื่อสารให้รวดเร็วและทันสมัย และสามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 75รูป/คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง  วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการ

โดยมีวิทยากรให้ความรู้เพิ่มทักษะทัศนคตและการสร้างเครือข่ายอาทิ นายเมธาพันธ์ โพธิธีโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มจร นายอรรคพล ศิรินุกูลชร ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพมาบรรยายให้ความรู้ด้านการถ่ายภาพในสถานการณ์จริง และการถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์ 

นายสำราญ สมพงษ์ บรรณาธิการข่าวการเมืองเว็บไซต์บ้านเมืองออนไลน์แนะนำเกี่ยวกับการเขียนข่าวออนไลน์ให้น่าสนใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการสื่อสารทั่วไปบูรณาการกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา วิธีการจับประเด็น สร้างประเด็น นำเสนอประเด็น บนพื้นฐานของหลักอริยสัจ 4 สัปปุริสธรรม 7 และระเบียบวิธีวิจัย โดยยกตัวอย่างของข่าวที่นำเสนอเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและ มจร จนสามารถนำมาเป็นกรณีศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

พร้อมกันนี้มีการแนะนำการใช้เว็บไซต์มหาวิทยาลัยใหม่จากนายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มจร และการใช้โปรแกรมออนไลน์ canva ทำอินโฟกราฟฟิกเพื่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย