วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 04:37 น.

การศึกษา

มทร.สุวรรณภูมิ ปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 14.01 น.

มทร.สุวรรณภูมิ ปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ SI Designer หลักสูตร AI data system design for Automation production ภายใต้การดำเนินงาน  โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับบริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด  ซึ่งเป็นเครือข่ายของสถาบันไทย-เยอรมัน ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 9 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

                

ผศ.เดชา พลเสน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวว่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ประสานความร่วมมือกับ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด ซึ่งเป็นเครือข่ายของสถาบันไทย-เยอรมัน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  SI Designer ขึ้น  เพื่อพัฒนาศักยภาพ แนวคิดและทักษะของบุคลากรภาคการศึกษาให้มีองค์ความรู้ ความสามารถด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ให้สอดคล้องกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 โดยเน้นให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพรวมของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ชัดเจน โดยเรียนรู้ผ่านการเขียน AI Program, Machine Learning และ Reinforcement Learning  ด้วยภาษา Python  ต่อยอดเข้ากับเทคโนโลยีระบบหุ่นยนต์ (Robotics) ทั้งในส่วนของการเขียนโปรแกรม เพื่อจัดการ  ควบคุมกระบวนการ ป้อนคำสั่งต่าง ๆ ที่มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพ สามารถนำมาพัฒนาใช้  ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น