วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 14:41 น.

การศึกษา

สอศ. จับมือ กฟผ.สานต่อโครงการชีววิถี

วันศุกร์ ที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 17.17 น.

สอศ. จับมือ กฟผ.สานต่อโครงการชีววิถี

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่6 โดยในงานได้จัดให้มีการมอบรางวัลให้ผู้มีผลการดำเนินงานดีเด่นจากการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ทั้ง 8 ประเภท ตลอดจนจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “ตามรอยพระบาทศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 2 สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี

ดร.สาโรจน์  ขอจ่วนเตี๋ยว  ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี เป็นโครงการที่สอศ.ดำเนินการร่วมกับกฟผ. โดยการนำจุลินทรีย์ (EM) ที่มีประสิทธิภาพและการนำเกษตรกรรมธรรมชาติเข้ามาดำเนินการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อสนองแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   นอกจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแล้ว ภายในงานยังจัดให้มีการมอบรางวัลการประกวดโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ให้กับสถานศึกษา ครู นักศึกษา ประชาชน และชุมชนที่มีการดำเนินงานดีเด่น รวม8 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 การดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น ในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร และการดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น ในรูปแบบแปลงสาธิต ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพตรังประเภทที่ 2 ครู บุคลากรทางการศึกษา นำไปใช้และขยายผลดีเด่น ได้แก่ นายดุสิต  สะดวก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามประเภทที่ 3 นักศึกษาปัจจุบันนำไปใช้และขยายผลดีเด่น ได้แก่ นายพร้อมพงษ์  ลาหู่นะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ประเภทที่ 4 ราษฎรที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น ได้แก่ นางไลลา บุญเทียม โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ประเภทที่ 5 ชุมชนที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัย และใช้ได้ผลดีเด่น ได้แก่ ชุมชนบ้านไทรย้อย โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ประเภทที่6 โรงเรียนที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองนกระทุง โดยวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ประเภทที่ 7 การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ในโครงการชีววิถีฯดีเด่น ได้แก่ ชุดเลี้ยงกบในขวดพลาสติกและปลูกผักระบบน้ำหมุนเวียนผสมจุลินทรีย์ EM โดย วิทยาลัยการอาชีพไชยา ประเภทที่ 8 งานวิจัยโครงการชีววิถีฯดีเด่น ได้แก่ ผลการเสริมหญ้ารูซี่หมักอีเอ็มที่ระดับต่างกันต่อสมรรถภาพการผลิตไก่งวงลูกผสม โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

หน้าแรก » การศึกษา