วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 04:25 น.

การศึกษา

ทึ่ง!โครงร่างวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา'มจร' บูรณาการหลักธรรมลดความเครียดนักเรียน

วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 16.27 น.

วันที่  18 ส.ค.2562  พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรและหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ที่ห้องบัณฑิตศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มจร   ได้พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยมีพระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล,ผศ.ดร. เป็นประธาน ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร. ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม ,อาตมาและผศ.ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์ เป็นกรรมการและเลขานุการ  ผลการพิจารณาพบว่ามีผู้ผ่านการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ จำนวน 10 รูป/คน 

"สิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมสำหรับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิต คือ ทุกคนได้ใช้หลักธรรมในพระไตรปิฎกมาบูรณาการสร้างเป็นชุดกิจกรรมเพื่อเพื่อพัฒนาคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของสังคมไทยในปัจจุบัน เช่น การศึกษาผลการจัดกิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักอานาปาณสติเพื่อลดความเครียดของนักเรียน, ผลการจัดกิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการไตรสิกขาเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของนักเรียนและผลการจัดกิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักโยนิโสมนสิการเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่  พัฒนาจิตใจและสังคม"  พระปลัดสรวิชญ์ ระบุ