วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 05:32 น.

การศึกษา

'กรรมการ มส.'เยี่ยมชม โครงการพุทธเกษตรสาธิต'มจร'

วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 19.38 น.

วันที่ 18 สิงหาคม 2562  พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)  รักษาการเจ้าคณะหนกลาง เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานสภาสากลวิสาขโลกและสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) หลังจากเป็นประธานในการเปิดห้อง IMind: Intelligent Mind ห้องเรียนออนไลน์ ของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ(IBSC) มจร  และปาฐกถาพิเศษ เรื่องพระพุทธศาสนากับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้ว ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการพุทธเกษตรสาธิต ซึ่งอยู่ด้านหลังอาคารสถานพยาบาล มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  

โดยมีพระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนิสิต พระมหาทองคำ ฐิตเปโม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและเผยแผ่บริการสังคม พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร ผู้อำนวยการกองอาคาร พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา พระมหาอนุชา กาญฺจโน เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ พระสมุห์แสงสุรีย์ ธีรภทฺโท เจ้าหน้าที่กองอาคาร ถวายการต้อนรับและสรุปถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว 

โครงการพุทธเกษตรสาธิตดังกล่าวยังได้ขยายพื้นที่ไปยังด้านหน้าของโบสถ์กลางน้ำหลวงพ่อปัญญา แต่เดิมป่าน้ำท่วมขัง  ทาง มจร จึงได้ทำโครงการพุทธเกษตรสาธิต  โดยกำลังปรับพื้นที่ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่ พอกิน พอร่มเย็น มีแล้วแบ่งปันเป็นต้น ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคต้นไม้เข้าโครงการพอสมควร ทั้งนี้เป็นการลดโลกร้อนเพิ่มออกซิเจนให้กับมนุษย์และสัตว์อีกทางหนึ่งด้วย อันจะเป็นพื้นที่ศึกษาดูงานของนิสิตและประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้พระพรหมบัณฑิตยังสอบถามถึงการดำเนินกิจการของสถานพยาบาล มจร โดยปรารภการให้บริการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานและการเปิดการดูแลสุขภาพแผนไทยด้วย อนึ่งการเดินทางมาเยี่ยมโครงการของพระเดชพระคุณในครั้งนี้ คณะทำงานไม่ทราบกำหนดการก่อนแต่อย่างใด แต่ด้วยเป็นกิจกรรมที่ร่วมทำด้วยจิตอาสามาตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการนอกเวลาปฏิบัติงานทั้งในวันธรรมดาและวันหยุด ทำให้คณะทำงานอยู่พร้อมกันและได้ถวายการต้อนรับในเมตตาของพระเดชพระคุณดังกล่าว คณะทำงานจึงขอน้อมกราบขอบพระคุณในเมตตาของพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้