วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 10:47 น.

การศึกษา

สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา

วันพฤหัสบดี ที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 15.23 น.

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานคติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ความว่า 

หน้าแรก » การศึกษา