วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 07:19 น.

การศึกษา

รักษาราชการแทนอธิการฯ ม.ร. มั่นใจ พร้อมเปิดเรียนออนไลน์ภาคฤดูร้อน/2562

วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563, 07.46 น.
รักษาราชการแทนอธิการฯ ม.ร. มั่นใจ พร้อมเปิดเรียนออนไลน์ภาคฤดูร้อน/2562
 
 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมเปิดเรียนออนไลน์ ภาคฤดูร้อน/2562 ทุกกระบวนวิชา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไป ผ่านระบบ RU Cyber Classroom และ Course on demand โดยงดบรรยายในชั้นเรียนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 
 
ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะการบรรยายในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2563 ซึ่งได้ปรับการเรียนการสอนจากเดิม เป็นการบรรยายผ่านสื่อออนไลน์ทั้งหมด โดยนักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้ 2 ระบบ ได้แก่ รับชมการถ่ายทอดสดการบรรยายผ่านระบบ RU Cyber Classroom ที่ www.cyberclassroom.ru.ac.th ตามตารางเรียนในม.ร. 30 หรือรับชมเทปคำบรรยายย้อนหลังผ่านระบบ Course on demand ที่ www.m-learning.ru.ac.th ได้ทุกกระบวนวิชา ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกรับชมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ทั้ง 2 ช่องทางยังสามารถเข้ารับชมผ่านทางเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ที่ www.ru.ac.th
 
 
“มหาวิทยาลัยได้ประสานงานกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ให้บริการอาจารย์ผู้สอน เพื่อบันทึกเทปคำบรรยายกระบวนวิชาต่างๆ เข้าระบบ Course on demand และบันทึกเทปคำบรรยายสดจากห้องเรียนในระบบ RU Cyber Classroom ซึ่งจะเริ่ม 1 เมษายนนี้ รวมทั้งประสานงานสถาบันคอมพิวเตอร์ในการนำเทปคำบรรยายของอาจารย์ผู้สอนเข้าระบบ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนออนไลน์ได้ตามตาราง ม.ร. 30 ทุกกระบวนวิชา ขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนที่ให้ความร่วมมือและตั้งใจผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์อย่างเต็มความสามารถ และขอบคุณบุคลากรสำนักเทคโนโลยีการศึกษา สถาบันคอมพิวเตอร์ รวมทั้งบุคลากรจากคณะต่างๆ ที่ดำเนินการบันทึกเทปคำบรรยายและส่งเข้าระบบ ขณะนี้คาดว่ามีวิชาเข้าสู่ระบบแล้วกว่า 80% พร้อมให้บริการแก่นักศึกษา”
 
 
รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ควบคู่กับการเรียนการสอนในชั้นเรียนมาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 เช่นนี้ ขอให้นักศึกษาเรียนผ่านสื่อออนไลน์อยู่ที่บ้านในช่วงเวลาที่สะดวกได้ตลอด 24 ชั่วโมง เชื่อมั่นว่าจะสามารถรองรับความต้องการของนักศึกษาได้ สำหรับปฏิทินการศึกษาในส่วนอื่นๆ มหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาดำเนินการอาจมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนในบางเรื่องตามสถานการณ์ทั้งนี้จะให้กระทบกับนักศึกษาน้อยที่สุด
 
 
สำหรับ มาตรการเฝ้าระวังและคัดกรองของมหาวิทยาลัย ขณะที่ปิดทำการนั้น มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย ส่วนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้ามาปฏิบัติภารกิจจะได้รับการคัดกรองอย่างเคร่งครัดก่อนเข้าปฏิบัติงาน ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลได้ มหาวิทยาลัยได้จัดเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนเข้ามาให้บริการตามคณะและหน่วยงานต่างๆตามความจำเป็น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออาคารเรียนต่างๆ เป็นประจำทุกๆ 2 สัปดาห์ รวมทั้งจะจัด Big Cleaning Dayเพื่อทำความสะอาดบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยด้วย ขอให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง จะดูแลสถานที่ต่างๆภายในให้สะอาดและปลอดเชื้อโรคมากที่สุด
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา