วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 14:26 น.

การศึกษา

รร.วิทย์จุฬาภรณราชวิทยาลัย คว้าชัย ประกวดสิ่งประดิษฐ์อนุรักษ์น้ำ

วันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 15.01 น.

รร.วิทย์จุฬาภรณราชวิทยาลัย คว้าชัย ประกวดสิ่งประดิษฐ์อนุรักษ์น้ำ

 
 
ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่าตามที่ สสวท. ได้จัด “การประกวด Thailand Junior Water Prize 2020” เพื่อประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในระดับเยาวชนอายุ 14 – 19 ปี ในรูปแบบออนไลน์นั้น ผลการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2563 ปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศคือ งานวิจัยเรื่อง แม่เหล็กเหลวไบโอซาร์เคลือบไนโตรเจนจากขี้เลื่อยเพื่อการบำบัดน้ำเสีย ของคณะผู้วิจัยคือ นายกฤตพล เพชร์แก้วณา  นางสาวทิพรดา เบิกบาน ครูที่ปรึกษาคือ นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คืองานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมให้น้ำและปุ๋ยแก่พืชใต้ผิวดินเพื่อลดปัญหาภัยแล้ง  คณะผู้วิจัย นายอนุพงษ์ ขันแข็ง นางสาววราภรณ์ ระวิเวช ครูที่ปรึกษาคือ นายชุมพล ชารีแสน จากโรงเรียนดอนจานวิทยาคม   จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คืองานวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาที่รองแก้วที่สามารถกักเก็บน้ำได้เพื่อประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่รองแก้วปลูกต้นไม้สำหรับส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า คณะผู้วิจัยคือ นายนพรัตน์ โอวาทจรูญจิตต์ นายธนาชัย ดาวสุขศรี ครูที่ปรึกษาคือ นายขุนทอง  คล้ายทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
 
สำหรับรางวัลชมเชย คือ งานวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมต้นกระแตไต่ไม้เทียมเกาะหลักสำหรับอนุบาลกล้าไม้ปลูกป่า อนุรักษ์น้ำ” คณะผู้วิจัย นายรัตน์ฐสิทธิ์ สอนเย็น นายภูวมินทร์ หมุกแก้ว ครูที่ปรึกษานายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์ โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จังหวัดฉะเชิงเทรา งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างเส้นใยเลียนแบบรากพืชเพื่อเพิ่มการดูดซับน้ำให้กับวัสดุปลูกสำหรับพืชกระถาง” คณะผู้วิจัยคือ นายธีรวัจน์ เหรียญสุวรรณ นายอธิคมฌาน ชัยถาวรกิจ ครูที่ปรึกษานายธีรพงศ์ อ่อนอก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี และงานวิจัยเรื่อง “เครื่องวัดประมาณออกซิเจนละลายน้ำด้วยแสง” คณะผู้วิจัยคือ นายอุดมวิทย์ สิทธินันท์เจริญ นายบูรพา ชาวพัวทอง ครูที่ปรึกษา นางสาวเสาวภาคย์ พรสุริวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
ทีมโรงเรียนชนะเลิศจากการประกวดครั้งนี้จะได้เข้าร่วมการประกวด Stockholm Junior Water Prize (SJWP)2020 ทางออนไลน์ จัดโดย Stockholm International Water Institute ราชอาณาจักรสวีเดน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานสัปดาห์น้ำโลก (World Water Week) ที่จัดขึ้นในเดือนสิงหาคมของทุกปี อันถือเป็นงานใหญ่และสำคัญของสวีเดน ที่ส่งเสริมให้เยาวชนทั่วโลกได้ส่งผลงานนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเข้าร่วมการประกวด ณ กรุงสตอกโฮล์ม โดยมกุฎราชกุมารีแห่งสวีเดน ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ และเสด็จพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ (The Winner) ด้วยพระองค์เอง พร้อมกันนี้ยังทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งเปรียบเสมือน “ทูตน้ำโลก” อีกด้วย
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา