วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 19:17 น.

การศึกษา

รับครบ 100 อัตรา มก.จ้างงาน ประชาชนได้รับผลกระทบโควิด

วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 12.14 น.

รับครบ 100 อัตรา มก.จ้างงาน ประชาชนได้รับผลกระทบโควิด 

 
จากการที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทำโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 เพื่อรองรับผู้ว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 เสริมสร้างศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานด้านต่าง ๆ ให้แก่แรงงาน เช่น การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม การสำรวจและจัดทำข้อมูล การจัดทำแผนที่ป่าชุมชน การพัฒนาอาหารและนวัตกรรม ฯลฯ นั้น
 
ผศ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รับการจัดสรรงบประมาณการจ้างงานจำนวน 100 อัตรา ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างออกเป็น 5 ด้าน คือ เจ้าหน้าที่จัดการฐานข้อมูล 20 อัตรา เจ้าหน้าที่จัดการเกษตรและการจัดการ  20 อัตรา งานด้านสาธารณสุข 20 อัตรา งานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 30 อัตรา และงานด้านการเกษตรทั่วไป 10 อัตรา
 
ซึ่งวิทยาเขต ฯ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้สนใจ และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนครเรียบร้อยแล้ว โดยมีระยะเวลาการจ้างงานทั้งสิ้น 4 เดือน อัตราค่าจ้าง จำนวน 9,000 บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม  - 15 กันยายน 2563 ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องทำงานในหน้าที่ให้เกิดผลสำเร็จของงานครบถ้วนสมบูรณ์ในเดือนนั้นๆ และผ่านการตรวจติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จึงจะจ่ายค่าจ้างในแต่ละเดือนให้ต่อไป
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา