วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 09:31 น.

การศึกษา

เจ้าคุณประสารแนะนำสันติศึกษา ต้องออกจากรั้วมหาวิทยาลัย ใช้วิธีไกล่เกลี่ยแก้สังคมขัดแย้ง

วันอังคาร ที่ 02 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 10.38 น.

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้บรรยายและแลกเปลี่ยนกับนิสิตระดับปริญญาเอก รุ่น 4 สาขาวิชาสันติศึกษา มจร ภายใต้หัวข้อ "บทบาทมหาจุฬา : การพัฒนามหาจุฬา เหตุการณ์ บุคคลสำคัญของมหาจุฬา ในการเสริมสร้างสังคมสันติสุข"  ในรายวิชามหาวิทยาลัยสงฆ์กับการเสริมสร้างสังคมสันติสุข ซึ่งอาจารย์เจ้าคุณมีบทบาทในการพัฒนามหาจุฬา สามารถมองมิติของมหาจุฬาตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

พระเมธีธรรมาจารย์ ระบุว่า เรื่องไกล่เกลี่ยถือเป็นเครื่องมือในการสร้างสันติสุขในบริบทของมหาวิทยาลัยและเป็นเครื่องมือให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปเสริมสร้างสังคมสันติสุข เพราะทุกบริบทมีความขัดแย้ง หนทางที่จะออกจากกับดักความขัดแย้งได้คือการไกล่เกลี่ย ด้วยการหันหน้ามาคุยกัน ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีเครื่องมือแต่เราไม่นำเครื่องมือมาใช้ต่างหาก สันติศึกษาจะต้องมีบทบาทออกไปช่วยไกล่เกลี่ยในบริบทขององค์กรสังคมเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุข

ขณะที่บทบาทของมหาจุฬาฯกับการช่วยเหลือสังคมนั้น ในช่วงปี 2554  ในช่วงของน้ำท่วมใหญ่ มหาจุฬาได้มีบทบาทในการเป็นศูนย์พักพิงของผู้ประสบภัย มีพี่น้องต่างศาสนามาพักอาศัยที่มหาจุฬาฯ  เรามองในฐานะทุกคนคือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน รวมถึงในวิทยาลัยสงฆ์วิทยาลัยเขต มีโครงการบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ในระดับปริญญาตรีนิสิตที่เป็นพระสงฆ์จะต้องปฏิบัติศาสนกิจ 1 ปี เป็นการช่วยเหลือสังคมในมิติต่างๆ โดยเฉพาะนิสิตที่ไปปฏิบัติศาสนกิจที่พื้นที่ห่างไกล อธิการบดีจะต้องลงไปเยี่ยมให้กำลังใจนิสิตที่ปฏิบัติศาสนกิจ ถือว่าเป็นบทบาทของการทำงานเพื่อสังคม เป็นการบริการวิชาการและบริการสังคม" พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวและว่า

วิทยาลัยสงฆ์วิทยาลัยเขตจึงมีบทบาทมากในการเสริมสร้างสังคมสันติสุข ท้ายสุด อาจารย์เจ้าได้ชื่นชมหลักสูตรสันติศึกษา เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เรียนเป็นกลุ่มคนที่มีคุณภาพ

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวด้วยว่า  มหาจุฬาฯ จึงเป็นความหวังของคณะสงฆ์ มหาจุฬาฯไม่ได้เพียงจัดการศึกษาเท่านั้นแต่มหาจุฬาฯต้องสนองงานคณะสงฆ์สนองงานพระพุทธศาสนา 6  ด้าน มหาจุฬาฯมีหน้าที่ผลิตพระสงฆ์บัณฑิตให้มีคุณภาพ ผลิตอุบาสกอุบาสิกาเป็นบัณฑิตให้มีคุณภาพ เพื่อออกไปช่วยเหลือสังคมในมิติต่างๆ สร้างสันติสุขในสังคม พร้อมทำหน้าที่ศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่ ปกป้อง รักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา เพราะมหาจุฬาฯรอดพระพุทธศาสนารอด   พระพุทธศาสนาไม่รอดเท่ากับมหาจุฬาไม่รอด ทุกอย่างจะต้องอาศัยซึ่งกันและกัน เราจึงต้องมีเครือข่ายทุกระดับในมหาจุฬาฯ

หน้าแรก » การศึกษา