วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 16:21 น.

การศึกษา

มรภ.สงขลา สัมมนาอาจารย์ ปรับการเรียน-สอน New Normal

วันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 15.57 น.

มรภ.สงขลา สัมมนาอาจารย์ ปรับการเรียน-สอน New Normal

 
 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา “กัลยาณมิตร คู่คิดนักศึกษา” ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์รวมกิจการนักศึกษา มรภ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจระบบการให้ความช่วยเหลือและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทในการดูแลนักศึกษา ตลอดจนทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษา และเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการให้คำปรึกษาช่วยเหลือดูแลนักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมนักศึกษา การใช้ชีวิตในรูปแบบความปกติใหม่ (New normal) ในห้วงเวลาของการควบคุมเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19   
 
               
ในการนี้ ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โดยมี อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต บรรยายเรื่อง นโยบายและความคาดหวังในการดำเนินงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษา การสัมมนาในหัวข้อ แนวโน้มและสภาพปัญหาด้านงานวิชาการ โดย อาจารย์วันฉัตร จารุวรรณโณ  ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา ซึ่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กว่า 100 คน
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา