วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 01:26 น.

การศึกษา

มรภ.สงขลา สัมมนาประวัติศาสตร์สงขลา

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 16.01 น.

มรภ.สงขลา สัมมนาประวัติศาสตร์สงขลา  

 
 
นายโอภาส อิสโม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า สำนักศิลปะฯ จัดสัมมนาประวัติศาสตร์สงขลา ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์รวมกิจกรรมนักศึกษา มรภ.สงขลา ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง เมืองสงขลาในมิติประวัติศาสตร์โลก ภูมิภาคและท้องถิ่นโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.พิเศษศรีศักร วัลลิโภดม และ การบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ทางทะเลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองสงขลา โดย นายธราพงศ์ ศรีสุชาติ อดีตผู้อำนวยการสำนักโบราณคดี กรมศิลปากร (ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรมศิลปากร)
 
 
นอกจากนั้น ยังมีการร่วมอภิปรายในหัวข้อ ประวัติศาสตร์สงขลาที่เกี่ยวเนื่องกับบริบทโลกและเมืองข้างเคียง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ดร.อมรา ศรีสุชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ กรมศิลปากร กรรมการมรดกโลกของกระทรวงวัฒนธรรม รศ.ยงยุทธ ชูแว่น ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น นักวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) อาจารย์สารูป ฤทธิ์ชู นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา อาจารย์ยะโกบ ปะดุกา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์จังหวัดสตูล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินรายการโดย ดร.บรรจง ทองสร้าง รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา
 
               
ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อสำรองที่นั่งในการเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา โทร. 074-336-946 , 074-260-280 (ในวันและเวลาราชการ) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com