วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 15:03 น.

การศึกษา

"มจร"ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการยุทธศาสตร์ชาติ เตรียมจัดทำแผน 13 รองรับพุทธโลก

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 12.31 น.

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกำกับและสังกัด เพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนปฎิบัติด้านต่างๆเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้เป็นแม่บทอาทิ การจัดทำโครงการสำคัญ หลักเกณฑ์การพิจารณาความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย เป็นต้น

ในการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการในครั่งนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ส่ง รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเฑียร ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ดร.ทักษิณ ประชามอญ นายเสน่ห์ แซวรัมย์ นายธนิศ มีซื่อ นายสุพันธ์ แสนสี และนายกฤตภาส บุญภิโย จากกองแผนงาน เข้าร่วมประชุม         

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร เปิดเผยว่า การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นการประชุมที่สำคัญระดับชาติ ขณะนี้มหาจุฬาฯกำลังทบทวนแผน 12 ที่ใกล้จะสิ้นสุดลงในอีกหนึ่งปีข้างหน้าว่ามีจุดเด่น จุดด้อยอย่างไร และได้เริ่มจัดทำแผน 13 ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและตอบโจทย์ของทุกฝ่ายบนฐานของความจริงทั้งฝ่ายบ้านเมือง คณะสงฆ์และพุทธบริษัทในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ โดยมองย้อนหลังและเตรียมก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในทิศทางที่เหมาะสมถูกต้องและจะได้นำเอาแนวทางในการสัมมนาในวันนี้มาใช้งานจริงในการจัดทำแผน 13 เพื่อบรรลุเป้าหมายให้มากที่สุดเพื่อประโยชน์ของชาวพุทธทั่วโลก 

หน้าแรก » การศึกษา