วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 21:13 น.

การศึกษา

ผจก.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ถวายความรู้เครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 19.44 น.

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา หลักสูตร "พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5"  และ บรรยายพิเศษ  เรื่อง "บทบาทพระสงฆ์กับการสร้างสังคมปลอดสื่อปลอม"  ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

ในการนี้ ผจก. กองทุนได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกองทุนในการส่งเสริมการผลิตสื่อสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของประชาชน  เน้นการผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมมาใช้ในภาวะวิกฤติ การรู้เท่าทันสื่อไม่สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ  พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะสงฆ์ในการใช้สื่อขับเคลื่อนสังคมภายใต้แนวคิด บ้าน วัด โรงเรียน หรือ บวร ที่กระทรวงวัฒนธรรมกำลังดำเนินการ

หน้าแรก » การศึกษา