วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 21:35 น.

การศึกษา

หลวงพ่อเศรษฐีเรือทองถวายกังหันน้ำติดตั้งสระ "มจร"

วันพุธ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 19.34 น.

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2563  พระโสภณพัฒนคุณ (เศรษฐีเรือทอง) เจ้าอาวาสวัดพุน้อย เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง จ.ลพบุรี พร้อมคณะศิษย์หลวงปู่แบน จนฺทสโร มูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ได้ร่วมกันมอบถวายกังหันนำ้ปั่นฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่องให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระราชปริยัติกวี อธิการบดี มจร  และผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมรับมอบ 

      

พระโสภณพัฒนคุณ กล่าวว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยอธิการบดีมีนโยบายให้พัฒนาต่อยอดให้มหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์เป็นพื้นที่สีเขียว จึงได้สนับสนุนนโยบายดังกล่าวโดยการมอบเครื่องกังหันปั่นน้ำฟอกอากาศนี้ให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อไม่ให้น้ำเสีย ทำให้สัตว์น้ำรวมทั้งเต่าอาศัยอยู่ได้

พระราชปริยัติกวี กล่าวอนุโมทนาขอบคุณ ถือเป็นบุญเป็นกุศล ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังเร่งพัฒนาในทุกๆด้าน ทั้งคุณภาพบัณฑิตและพัฒนาด้านกายภาพ ภูมิทัศน์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลาง ส่วนวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ได้เป็นพื้นที่สีเขียว สะอาด ร่มรื่น เป็นแบบอย่างของสถานศึกษาที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและเมตตา กรุณาต่อทุกสรรพสัตว์ทึ่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

 

 

หน้าแรก » การศึกษา