วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 01:44 น.

การศึกษา

“สพฐ. –จุฬาฯ” พลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทย เน้น Active learning แทนการท่องจำ

วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 20.32 น.

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563  ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อพลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทย ผู้เรียนทุกคนต้องเข้าถึงนวัตกรรมภายใน 2 ปี โดยปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการท่องจำเป็น Active learning สร้างความรู้ผ่านกระบวนการคิดชั้นสูง ให้เด็กสามารถรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และตัดสินใจได้ ในทุกระดับ ตั้งแต่ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย  

สำหรับแนวทางจะเริ่มปักหมุดโรงเรียนต้นแบบ พัฒนาผู้เรียนให้เข้าถึงนวัตกรรม และสร้างโรงเรียนต้นแบบ ในทุกจังหวัด  จังหวัดละไม่น้อยกว่า 3 แห่ง ควบคู่กับการพัฒนาครู  รวมถึงลดการสอบลงตั้งแต่ปีที่สองและไม่เน้นการท่องจำเนื้อหาเพื่อทำการสอบให้ได้คะแนน  หรือเพื่อการแข่งขัน  แต่จะเน้นการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เกณฑ์มิติคุณภาพ