วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 00:39 น.

การศึกษา

มทร.พระนคร ร่วมมือวิชาการ รร.บริบูรณ์ศิลป์รังสิต

วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 14.36 น.
มทร.พระนคร ร่วมมือวิชาการ รร.บริบูรณ์ศิลป์รังสิต
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  กับโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต  โดย ดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.ธนพร  ศรีมาทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต  เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  การพัฒนาผลงานทางวิชาการของบุคลากรร่วมกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน ณ ห้องพฤกษ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ศูนย์พระนครเหนือ) 
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com