วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 14:15 น.

การศึกษา

ที่ปรึกษา รมว.ศธ. มอบนโยบายการศึกษายกกำลังสอง

วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563, 10.32 น.
ที่ปรึกษา รมว.ศธ. มอบนโยบายการศึกษายกกำลังสอง
 
นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ปรึกษา รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ พร้อมมอบนโยบายด้านการศึกษายกกำลังสอง โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. อาทิ นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม รวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมกว่า 800 คน ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 
นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษา รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางในการ "ยกกำลังสองการศึกษาไทย สู่ความเป็นเลิศ" โดยเริ่มจากการพัฒนาทุนมนุษย์ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศทุกด้าน พร้อมทั้งปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง โดยปลดล็อกกลไกขับเคลื่อนการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน ให้มีความยืดหยุ่นและลดข้อจำกัดของกระบวนการต่างๆ พร้อมปรับเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดให้คนเก่งมาเป็นครู และปรับหลักสูตรเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียน ตลอดจนเปิดกว้างในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อนำโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศตามบริบทสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดตั้ง "ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ" (Human Capital Excellence Center: HCEC) เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพครูและติดอาวุธให้ครูเก่งขึ้น โดยคาดว่าในปี 2564 จะมี HCEC ที่ตั้งขึ้นในโรงเรียนจำนวน 185 ศูนย์ ทั่วประเทศ
 
"กระทรวงศึกษาธิการ ได้พัฒนาแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ หรือ Digital Education Excellence Platform : DEEP เพื่อรวบรวมเนื้อหาการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะต่างๆ ไว้ในระบบและรูปแบบเดียวกัน ซึ่งครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงเป็นแพลตฟอร์มให้คนที่ทำงานแล้วได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อ Upskill และ Reskill ทำให้เกิดการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย ซึ่งจะเชื่อมโยงกับแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศอีกด้วย"
 
สำหรับการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศในครั้งนี้ เพื่อสื่อสารนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และสร้างความเข้าใจไปยังสถานศึกษาในสังกัด เพื่อร่วมปฏิบัติให้นโยบายบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา