วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 03:25 น.

การศึกษา

รร.บ้านแก่งประลอม ชูกิจกรรมสร้างโอกาส “ไร่ของฉัน สร้างฝันการศึกษา”

วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 14.44 น.
รร.บ้านแก่งประลอม ชูกิจกรรมสร้างโอกาส “ไร่ของฉัน สร้างฝันการศึกษา”
                
โรงเรียนบ้านแก่งประลอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จัดโครงการบ้านไร่แก่งประลอม “ไร่ของฉัน สร้างฝันการศึกษา” เพื่อเสริมสร้างโอกาสของนักเรียนให้ได้รับการดูแลด้านทุนการศึกษาครบทั้ง 100  %
                
นายชัยศักดิ์ ภูมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งประลอม เล่าว่า จากการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนรายบุคคลพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีฐานะที่ยากจน รายได้ไม่แน่นอน และสิ่งที่เด็กนักเรียนทุกคนต้องการคือทุนการศึกษา ประกอบกับโรงเรียนมีต้นทุนด้านทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือสวนส้มโอ โรงเรียนจึงได้แนวคิดด้านการจัดหาทุนการศึกษารูปแบบใหม่ ที่เปลี่ยนจากผู้ขอและผู้รับเพียงฝ่ายเดียว เป็นผู้ให้และแลกเปลี่ยน พัฒนาให้สอดรับกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา พร้อมเป็นพื้นที่แห่งความสุขให้กับนักเรียนได้เชื่อมโยงกับชุมชน โดยการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและคนชุมชนได้จองต้นส้มโอของเด็กนักเรียนในราคา ต้นละ 3,500 บาท เมื่อจองเรียบร้อยแล้วโรงเรียนได้แบ่งเด็กนักเรียนทั้งหมดออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คนต่อต้นในการดูแล และเรียนรู้กระบวนการปลูก การเก็บผลผลิต เพื่อนำผลผลิตที่ได้ตลอดปีส่งคืนให้กับเจ้าของต้นส้มโอผู้มอบทุนการศึกษาไว้ให้ ซึ่งผู้จองต้นส้มโอจะได้เที่ยวชมไร่ส้มโอฟรี มีใบบริจาคเงินเพื่อลดหย่อนภาษี มีเกียรติบัตรเป็นผู้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน ในส่วนของทุนการศึกษา เด็กจะได้รับคนละ 1,000 บาท และอีก 500 บาท จะเป็นค่าปุ๋ยและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปลูกต้นส้มโอนี้
 
                
ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนได้รับความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวและชุมชนในการจับจองต้นส้มโอเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งมีนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการมาจากหลายจังหวัดของประเทศไทย เพื่อร่วมสร้างฝันให้กับเด็กนักเรียนในครั้งนี้ ผ่านโครงการการ “ไร่ของฉัน...สร้างฝันการศึกษา” โรงเรียนบ้านแก่งประลอม สพป.กจ3 ชูกิจกรรมสร้างโอกาสให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษา 100%  ผ่านโครงการ “ไร่ของฉัน สร้างฝันการศึกษา”
                
โรงเรียนบ้านแก่งประลอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จัดโครงการบ้านไร่แก่งประลอม “ไร่ของฉัน สร้างฝันการศึกษา” เพื่อเสริมสร้างโอกาสของนักเรียนให้ได้รับการดูแลด้านทุนการศึกษาครบทั้ง 100 %
                
นายชัยศักดิ์ ภูมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งประลอม เล่าว่า จากการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนรายบุคคลพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีฐานะที่ยากจน รายได้ไม่แน่นอน และสิ่งที่เด็กนักเรียนทุกคนต้องการคือทุนการศึกษา ประกอบกับโรงเรียนมีต้นทุนด้านทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือสวนส้มโอ โรงเรียนจึงได้แนวคิดด้านการจัดหาทุนการศึกษารูปแบบใหม่ ที่เปลี่ยนจากผู้ขอและผู้รับเพียงฝ่ายเดียว เป็นผู้ให้และแลกเปลี่ยน พัฒนาให้สอดรับกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา พร้อมเป็นพื้นที่แห่งความสุขให้กับนักเรียนได้เชื่อมโยงกับชุมชน โดยการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและคนชุมชนได้จองต้นส้มโอของเด็กนักเรียนในราคา ต้นละ 3,500 บาท เมื่อจองเรียบร้อยแล้วโรงเรียนได้แบ่งเด็กนักเรียนทั้งหมดออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คนต่อต้นในการดูแล และเรียนรู้กระบวนการปลูก การเก็บผลผลิต เพื่อนำผลผลิตที่ได้ตลอดปีส่งคืนให้กับเจ้าของต้นส้มโอผู้มอบทุนการศึกษาไว้ให้ ซึ่งผู้จองต้นส้มโอจะได้เที่ยวชมไร่ส้มโอฟรี มีใบบริจาคเงินเพื่อลดหย่อนภาษี มีเกียรติบัตรเป็นผู้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน ในส่วนของทุนการศึกษา เด็กจะได้รับคนละ 1,000 บาท และอีก 500 บาท จะเป็นค่าปุ๋ยและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปลูกต้นส้มโอนี้
                
ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนได้รับความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวและชุมชนในการจับจองต้นส้มโอเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งมีนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการมาจากหลายจังหวัดของประเทศไทย เพื่อร่วมสร้างฝันให้กับเด็กนักเรียนในครั้งนี้ ผ่านโครงการการ “ไร่ของฉัน...สร้างฝันการศึกษา”
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com