วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 05:35 น.

การศึกษา

กสศ.-ชวน 6 รร.นานาชาติ จัดโครงการพัฒนาเพื่อความเสมอภาค

วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 06.24 น.

กสศ.-ชวน 6 รร.นานาชาติ จัดโครงการพัฒนาเพื่อความเสมอภาค

 

 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ และบริษัท JD CENTRAL จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equity Partnership’s School Network) รุ่น 2 โดยมีครูและนักเรียนจากโรงเรียนสัดกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 11 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนทาเหนือวิทยา โรงเรียนบ้านขุนแปะ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย โรงเรียนบ้านเจริญสุข โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ โรงเรียนวัดท่ายาง โรงเรียนบ้านชัฏฝาง และโรงเรียนบ้านห้วยเปล้า และโรงเรียนนานาชาติ 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ (Shrewsbury International School) โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (Bangkok Christian College)โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา (Bangkok Patana School) โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ (Bangkok Prep) โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา (Bangkok Patana School) และโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ (Harrow International School) ข้าร่วมกิจกรรม

 

 

ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กล่าวว่า จากการดำเนินโครงการฯ รุ่นที่ 1 เมื่อปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โดยให้นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของโรงเรียนในต่างจังหวัดให้ตอบสนองความต้องการของตลาดโลกออนไลน์ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าในตลาดออนไลน์ผ่านช่องทาง JD CENTRAL พบว่าโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนจากต่างจังหวัด เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสินค้าที่จำหน่ายอยู่เพียงในชุมชน เมื่อเด็กทั้ง 2 ฝ่ายทำงานร่วมกันสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ให้ทันสมัย สวยงาม และจำหน่ายในตลาดออนไลน์ได้กว้างขวาง สร้างยอดขายและกำไรได้มากขึ้น จนเกิดเป็นโครงการฯ รุ่นที่ 2 ขึ้น โดยมีเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเข้าร่วมเพิ่มขึ้นเป็น 6 แห่ง เพราะมีความมั่นใจ และต้องการทำงานร่วมกับโรงเรียนไทยในระยะยาวเพื่อช่วยพัฒนาสังคม โดยเบื้องต้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือระหว่างเด็กนักเรียนโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนจากต่างจังหวัด แต่เป้าหมายสำคัญคือการให้เด็กทั้ง         2 กลุ่ม ได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมรองรับการขยายผลเพื่อสร้างประโยชน์แก่โรงเรียนในพื้นที่อื่นๆ ในอนาคต

 

 

นางนาถฤดี หมายมั่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการนวัตกรรมเครือข่ายฯ โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนคือผ้าย้อมครามที่จะนำมาพัฒนาเป็นสินค้าจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งการได้ร่วมโครงการครั้งนี้สร้างประโยชน์ให้กับทั้งนักเรียน ชุมชน และคนในชุมชน โดยเด็ก ๆ จะได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพิ่มขึ้น ขณะที่ภูมิปัญญาของชุมชนถูกนำมาสืบสานและต่อยอด ส่วนคนในชุมชนจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าด้วย การที่ กสศ.จัดโครงการนวัตกรรมเครือข่ายฯ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กโรงเรียนนานาชาติและเด็กนักเรียนจากต่างจังหวัดได้พบกัน นักเรียนจากต่างจังหวัดมีโอกาสได้สร้างมิตรภาพใหม่ ๆ ได้เรียนรู้เรื่องการตลาด การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และได้ทำงานร่วมกับพี่ ๆ ซึ่งความรู้และทักษะที่ได้รับ เด็ก ๆ สามารถนำไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพได้ในอนาคต ขณะเดียวกันนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติก็มีโอกาสได้รับความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนของโรงเรียน และหากผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาสามารถจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตก็จะช่วยสร้างรายได้และโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก ๆ ในโรงเรียนได้ด้วย ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้อย่างยั่งยืน

 

 

น้องหลิว ดญ.วริศรา ธารารื่นฤดี นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผลิตภัณฑ์ตั้งต้นผ้าทอกี่เอวย่าม กล่าวว่า การได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีความสุขสนุกมาก สิ่งสำคัญการได้มาเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากที่เราทำผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเดิม ๆ ที่เคยทำต่อ ๆ กันมา ซึ่งก็ขายได้ในชุมชนและตลาด แต่เมื่อได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และการได้แนวความคิดจากพี่ ๆ โรงเรียนนานาชาติ ก็เกิดการสร้างสรรค์ปรับรูปแบบกระเป๋าย่ามของเราให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกับการนำไปใช้ในชีวิตได้ง่ายขึ้น

 

 

 

Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com