วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 04:23 น.

การศึกษา

ม.มหาสารคาม จัด “พหุวัฒนธรรม : Walk Together for Peace”

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 13.50 น.
ม.มหาสารคาม จัด “พหุวัฒนธรรม : Walk  Together for Peace”
 
               
คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดโครงการ “พหุวัฒนธรรม Walk  Together for Peace” สนับสนุนโครงการ “เดินด้วยกัน  นำพาสันติ” 5 ศาสนา  โดยมี รศ.ดร.จักษ์  พันธ์ชูเพชร  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  และ รศ.ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นายนราธร  ศรประสิทธิ์  ปลัดจังหวัดมหาสารคาม  ผศ.ดร.สุธนา บุญเหลือ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  ผศ.ดร.จินดารัตน์ ปีมณี ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมต้อนรับ
 
ในโอกาสนี้ พระอาจารย์สุธรรม  ฐิตธัมโม ประธานคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก  ได้มอบธงสันติภาพให้แก่ตัวแทน 5 ศาสนา ในจังหวัดมหาสารคาม  พร้อมร่วมในเวทีเสวนาหัวข้อ “ศาสนากับการสร้างสันติภาพ : บริบทชาติและท้องถิ่น” กับ บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย อุมุขนายก สังฆมณฑลอุบลราชธานี  ผศ.ดร.ธีระพงษ์  มีไธสง นักวิชาการ  คุณอมร  ศรีชวาลา  ตัวแทนศาสนาซิกข์ และ ตัวแทนศาสนาอิสลาม  โดยมี อาจารย์ทม  เกตุวงศา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นผู้ดำเนินรายการ 
 
พระสุธรรม ฐิตธัมโม ประธานคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก กล่าวว่า คณะธรรมยาตราแห่งสันติภาพเพื่อสันติสุขของแผ่นดิน สร้างพลังความร่วมมือกัน ระหว่าง 5 ศาสนา คือ พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู และ ซิกข์ จัดโครงการ เดินด้วยกันนำพาสันติ สืบสาน ปณิธาน ของท่านพุทธทาสภิกขุ มุ่งให้ศาสนิกยึดหลักคำสอนของศาสนา ให้ร่วมสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือกันระหว่างศาสนา และเจริญจิตใจให้ออกจากวัตถุนิยม นำไปสู่การสร้างสันติภาพและส่งสันติสุขให้ทุกคนบนแผ่นดินไทย  
 
ในการเดินภายใต้โครงการ “เดินด้วยกัน  นำพาสันติ” ได้มีการประสานงาน  เรียนเชิญผู้นำของทุกศาสนา  ตลอดจนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมเดินหรือร่วมกิจกรรมในแต่ละจุดตามความสนใจเพื่อส่งความปรารถนาดีสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับทุกๆคน ในทุกย่างก้าวของแผ่นดิน แบ่งการเดินออกเป็น 2 เส้นทาง คือ เส้นทางระยะที่ 1 จุดเริ่มต้นทิศตะวันตกสุด  ที่ด่านชายแดนแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก  ไปทิศตะวันออกสุด  ที่ด่านชายแดนมุกดาหาร  และเส้นทางระยะที่ 2  จากใต้สุด ด่านชายแดนเบตง จังหวัดยะลา  ไปเหนือสุดที่ด่านชายแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย  รวมระยะทางทั้ง 2 เส้นทาง ประมาณ 4,000 กว่ากิโลเมตร 
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com