วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 14:37 น.

การศึกษา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมหลักสูตรนักบินโดรน (Drone) เพื่อการเกษตร

วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 17.30 น.
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมหลักสูตรนักบินโดรน (Drone) เพื่อการเกษตร
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการอบรมหลักสูตรนักบินโดรน (Drone) เพื่อการเกษตร โดยมีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน/Drone) ให้เกษตรกรได้รู้จักและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพต่อกระบวนการผลิตทางการเกษตร
 
ในการจัดอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปที่เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงเรียนรู้จริงสามารถน้ำไปปรับใช้ในอาชีพได้ ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเป็นระยะเวลา 2 วัน เพื่อให้เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เรียนรู้พื้นฐานการเกษตรแบบ 4.0  เรียนรู้วัฏจักรการปลูกพืช รอบการฉีดพ่นเคมีเกษตร ศัตรูพืชที่สำคัญ และอัตราการใช้เคมีเกษตรที่เหมาะสม  เรียนรู้หลักการทำงานของโดรนเพื่อการเกษตร (การทำแผนที่สำรวจพืช การฉีดพ่นเคมีเกษตร) และฝึกทักษะการควบคุมโดรนเบื้องต้น ซึ่งการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือทำการเกษตรนั้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแล้วยังประหยัดเวลา และมีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค อีกทั้งยังควบคุมการผลิตได้อย่างแมนยำ และเป็นช่องทางที่สามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา