วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 00:03 น.

การศึกษา

เปิดอบรมพระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๙ วัดสุวรรณประสิทธิ์ เสริมเทคนิคไกล่เกลี่ยเชิงพุทธ

วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564, 20.22 น.

วันที่ ๒๔ มกราคม   ๒๕๖๔  พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร.  อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา  วิทยากรต้นแบบสันติภาพ พระวิปัสสนาจารย์แห่งประเทศไทยรุ่นที่ ๓๐  และเลขานุึการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า รับนิมนต์เป็นวิทยากรกระบวนการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๙  ณ ศูนย์วิปัสสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทย วัดสุวรรณประสิทธิ์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะยาว ๓ เดือน ประกอบด้วย การพัฒนาด้านวิปัสสนากรรมฐาน ๑ เดือน ด้านทฤษฎีในพระไตรปิฎก ๑ เดือน และด้านทักษะการปฏิบัติการสื่อสารธรรมเป็นวิทยากรต้นแบบ นักเทศน์ นักบรรยาย นักปาฐกถาธรรม ๑ เดือน ในฐานะศิษย์เก่ารุ่นที่ ๓๐ ผ่านมา ๑๙ ปี ได้เตรียมมาเติมเต็มเครื่องมือให้พระวิปัสสนาจารย์เพื่อนำต่อยอดในการสื่อสารธรรมในยุคปัจจุบันต่อไป       

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกาจากทั่วประเทศ ภายใต้โครงการพระวิปัสสนาจารย์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ วิทยากรต้นแบบ : การสื่อสารธรรมะอย่างไรให้โดนใจคนยุคดิจิทัล โดยวิทยากรต้นแบบสันติภาพรุ่นที่ ๖ จะได้ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติจริงในการเป็นวิทยากรกระบวนการ ซึ่งจะมีวิทยากรชั้นนำให้การประเมินเพื่อการพัฒนาให้ยิ่งขึ้นต่อไป โดยวิทยากรสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ประกอบด้วย 
     
๑) สุตมยวิทยากร เป็นวิทยากรที่สื่อสารเพียงระดับการบรรยาย ปาฐกถา เน้นการบรรยาย มีสื่อพาเวอร์พ้อยส์ เป็นการเน้นผู้บรรยายเป็นศูนย์กลาง ผู้ฟังได้เพียง ๕ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เพราะได้เพียงความรู้ นั่งฟังเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เป็นเพียงวิทยากรเสพ     
     
๒) จินตามยวิทยากร เป็นวิทยากรที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้ฟังคิดวิเคราะห์ แบ่งกลุ่มระดมสมองร่วมกันแล้วนำเสนอ จากประเด็นที่กำหนดให้ หรือศึกษากรณีตัวอย่างแล้วช่วยกันวิเคราะห์ หาทางออกร่วมกันตามโจทย์วิทยากรกำหนด เป็นวิทยากรกึ่งเสพกึ่งสร้าง ลักษณะเชิงบูรณาการ   
     
๓) ภาวนามยวิทยากร เป็นวิทยากรกระบวนการที่ออกแบบการเรียนรู้ที่มีส่วนร่วม ค้นหาความต้องการและ Needของผู้ฟัง เน้นผู้ฟังเป็นศูนย์กลาง ลงมือปฏิบัติ การออกแบบกิจกรรมทำหน้าที่เป็น Fa ผู้เข้าอบรมร่วมสัมผัสการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นวิทยากรสร้าง สร้างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน  ในระหว่างการฝึกอบรม ๑-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงสัมผัสกับวิทยากรที่มีเครื่องมือที่หลากหลาย ประกอบด้วย   

วันที่ ๑ ของการฝึกอบรม วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา  ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.  หัวข้อ  บทบาทพระสงฆ์กับการเผยแผ่ธรรมในฐานะวิทยากรสันติภาพและเทคนิคการไกล่เกลี่ยโดยพุทธสันติวิธี วิทยากร: พระปราโมทย์  วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พระสงฆ์นักเผยแผ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทในการเผยแผ่ธรรมในยุคปัจจุบัน สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ เข้าใจในนิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก เข้าใจในหลักการเผยแผ่ธรรม วิธีการเผยแผ่ธรรม อุดมการณ์เผยแผ่ธรรม มีความเข้าใจมีทักษะเทคนิคการกระบวนการไกล่เกลี่ยโดยพุทธสันติวิธี โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบการไกล่เกลี่ยป้องกันความขัดแย้งและเสริมสร้างสังคมสันติสุข  

วันที่ ๒ ของการฝึกอบรม วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา  ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. หัวข้อ สุดยอดการเป็นวิทยากรมืออาชีพ และเทคนิคการสื่อสารธรรมให้โดนใจคนยุคดิจิทัล  วิทยากรโดย อาจารย์สาโรจน์ พึ่งไทย  วิทยากรกระบวนการมืออาชีพ และนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรสันติศึกษา มจร  

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พระสงฆ์นักเผยแผ่มีความรู้ความเข้าใจทักษะเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ มีทักษะมีเครื่องมือในการสื่อสารธรรมให้ทันสถานการณ์ สามารถสื่อสารให้โดนใจคนยุคดิจิทัล มีเครื่องมือในการเป็นวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดธรรมให้เกิดการรู้ตื่นและเบิกบานและสามารถออกแบบกิจกรรมง่ายๆ     

วันที่๓ ของการฝึกอบรม วันที่ ๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา  ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. หัวข้อ  ออกแบบกิจกรรมอย่างไร  ให้ตอบโจทย์ผู้ฟังตามเจเนอเรชั่นและจริต: วิเคราะห์ตนเองเข้าใจผู้อื่นถ่ายทอดธรรมตามจริต วิทยากรโดย  ดร.จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร วิทยากรกระบวนการพัฒนาองค์กร   

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พระสงฆ์นักเผยแผ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทรนด์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบหักศอก เข้าใจในเจเนอเรชั่น แต่ละ Zen ควรจะออกแบบการสื่อสารธรรมะอย่างไรให้สามารถตอบโจทย์ วิเคราะห์จริตผู้ฟัง วิเคราะห์ตนเองในการเป็นวิทยากร วิเคราะห์ผู้ฟังตามจริตเพื่อการสื่อสารธรรม และสามารถออกแบบกิจกรรมที่สอดรับกับเจเนอเรชั่นและจริตของผู้ฟังได้ สามารถถ่ายทอดธรรมตามเจเนอเรชั่นและจริต       

วันที่ ๔ ของการฝึกอบรม วันที่ ๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา  ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. หัวข้อ  การออกแบบกิจกรรมสำหรับองค์กรที่มีความขัดแย้ง และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสำหรับผู้ใหญ่อย่างมีความสุข  วิทยากร:พระปราโมทย์  

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พระสงฆ์นักเผยแผ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรง พุทธสันติวิธี สามารถวิเคราะห์ความขัดแย้ง สามารถออกแบบกิจกรรมเพื่อจัดการความขัดแย้งในองค์กร การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ การออกแบบกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วม และการออกแบบกิจกรรมที่สร้างความสุขในการเรียนรู้ 
     
โดยในระหว่างวันที่ ๑-๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ คุณโยมพันโทหญิง ศศิวาศน์ ศรีเนธิยานันท์ เป็นหัวหน้าแผนกพิพิธภัณฑ์และเวชนิทัศน์ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารบก น้อมนำหนังสือพุทธภูมิสุวรรณภูมิ จำนวน ๑๖๐ เล่ม เพื่อน้อมถวายพระสงฆ์ พระนักเผยแผ่ พระวิปัสสนาจารณ์รุ่นที่ ๔๙  วัดสุวรรณประสิทธิ์ ศูนย์วิปัสสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร   
     
ดังนั้น ปัจจุบันมีการเปิดรับสมัครผู้สนใจเรียน Peace Facilitator หลักสูตรวิทยากรต้นแบบสันติภาพ รุ่นที่ ๗ ซึ่งมีการปรับหลักสูตรใหม่พัฒนาวิทยากรกระบวนการด้านสันติภาพและออกแบบกิจกรรมสร้างสันติสุข  ปรับหลักสูตรใหม่ พร้อมถ่ายทอดกิจกรรมในการพัฒนาองค์กร สามารถออกแบบกิจกรรมได้ด้วยตนเอง  เพราะ #เสน่ห์ของวิทยากรคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ส่วนงานหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีการเปิดหลักสูตรวุฒิบัตร #สำหรับพระสงฆ์และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ต้องการมีความสุขจากภายใน เข้าใจตนเองเพื่อเข้าใจคนอื่น ผู้มีอุดมการณ์ในการทำงานรับใช้เพื่อนมนุษย์ มีความกระหายในการเรียนรู้ มีฉันทะในการพัฒนาตน ต้องการเกื้อกูลสังคมให้เกิดสันติสุข ต้องการเติบโตในการเป็นวิทยากรกระบวนการต้นแบบสันติภาพ ต้องการเทคนิคการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างองค์กรสันติสุข ตามแนวทางภายใต้หลักสูตรวิทยากรต้นแบบสันติภาพ : Peace Facilitator ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผ่านงานวิจัยระดับปริญญาเอก  สาขาสันติศึกษา มจร 
      
กระบวนการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการเรียนรู้ พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์จากการเป็นวิทยากรพัฒนาองค์กรมากกว่า ๑๕ ปี ประกอบด้วย ๑) #ภาคทฤษฏี คือ ออกแบบกิจกรรมเป็นวิทยากรพัฒนาองค์กร กระบวนการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี เรียนรู้เครื่องมือพุทธสันติวิธีในการจัดการความขัดแย้งระดับตนองค์กรและสังคม ๒) #ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรต้นแบบตามแนวพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ กิจกรรมพัฒนาองค์กรแบบธรรมะโอดี ออกแบบกิจกรรมตามแนวทางพุทธสันติวิธี การสร้างสันติภายใน  ๓) #ภาคสนาม  ฝึกทดลองการเป็นวิทยากรจริงและฝึกภาคสนาม สามารถเข้าร่วมเป็นเครือข่ายวิทยากรสันติภาพเพื่อถอดบทเรียนการเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ พิเศษมีสิทธิและโอกาสในการศึกษาดูงานด้านการฝึกอบรมในสถานที่ต่างๆ ในฐานะครอบครัววิทยากรสันติภาพ    
      
มีรูปแบบการฝึกอบรม ใช้หลักสูตรในการฝึกอบรมตามแนวทางของการค้นพบตาม K-U-M-S-A-N Model โดยเป็นรูปแบบที่ผ่านงานวิจัยอย่างเป็นระบบในระดับปริญญาเอก เป็นวิทยากรตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่ ประกอบด้วย +วิทยากรกระบวนการ +วิทยากรกิจกรรมกลุ่ม +วิทยากรปฏิบัติการ +วิทยากรโค้ชชิ่ง +วิทยากรธรรมะโอดี   และพัฒนาสู่การเป็นวิทยากรต้นแบบตามแนวพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย +หลักการวิทยากรต้นแบบ +อุดมการณ์วิทยากรต้นแบบ +วิธีการวิทยากรต้นแบบ +การสื่อสารวิทยากรต้นแบบ สันติภาพวิทยากรต้นแบบ โดยมีกิจกรรมการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพสามารถแบ่งออกเป็น ๖ ด้าน  คือ 

๑) ด้านวิทยากรกระบวนการ   
๒) ด้านการฝึกอบรมธรรมะโอดี
๓) ด้านการพัฒนาองค์กร 
๔) ด้านเครื่องมือพุทธสันติวิธี
๕) ด้านการสร้างสันติภายใน
๖) ด้านการพัฒนาชีวิตและความสุข
     
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 098-1596542 ไอดีไลน์ : 1596542 สามารถเข้าไลน์กลุ่ม #สมัครวิทยากรต้นแบบสันติภาพรุ่น ๗ เพื่อรับข่าวสารและสมัคร ได้ที่ https://line.me/R/ti/g/O_Xdb9lpIM