วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 19:06 น.

การศึกษา

ศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เพิ่มศักยภาพครูที่ปรึกษา

วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 14.47 น.
ศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เพิ่มศักยภาพครูที่ปรึกษา
 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการอบรมออนไลน์ หัวข้อ "การแนะแนวเบื้องต้นสำหรับครูที่ปรึกษาระดับมัธยม" โดยมี ผศ.ดร.อำนาจเอี่ยม สำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวมุ่งเน้นกระตุ้นส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษา ที่สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภารกิจด้านการแนะแนวสู่การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการใช้เทคนิคเครื่องมือการแนะแนวที่ครูทุกท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสะดวก โดยยึดความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมี ดร.กรรณิการ์ แสนสุภา อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ดร.นเรศ กันธะวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร  เป็นวิทยากรให้ความรู้  ตลอดจนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการรับสมัครต่าง ๆ เพื่อให้คุณครูไปแนะแนวให้กับนักเรียนที่ปรึกษาของตนเองต่อไป  ทั้งนี้มีคุณครูระดับมัธยมศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาจากโรงเรียนทั่วทุกภูมิภาค สนใจเข้าร่วมการอบรมผ่านระบบออนไลน์จำนวนมาก
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา