วันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 10:06 น.

การศึกษา

นร.ยืนยันสิทธิ์เรียนต่อ ม.วลัยลักษณ์ ปี’64 สูงสุดเป็นประวัติการณ์

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 08.26 น.
นร.ยืนยันสิทธิ์เรียนต่อ ม.วลัยลักษณ์ ปี’64 สูงสุดเป็นประวัติการณ์
 
ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ (มวล.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ มวล.ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 รอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแผนการรับนักศึกษาทั้งหมด จำนวน 2,511 คน ผลปรากฏว่า มีนักเรียนจากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัคร ในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้นกว่า 31,000 คน ในจำนวนนี้มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์พร้อมชำระเงินเพื่อเข้าศึกษาต่อแล้ว ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 จำนวน 3,051 คน เกรดเฉลี่ย 3.20 ถือเป็นจำนวนมากที่สุดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเท่าที่มีการเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา
 
“หากดูข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบว่า ในปีการศึกษา 2562 , 2563 , 2564  มีจำนวน 1,748  2,478 และ 3,051 คน ตามลำดับ และหากเปรียบเทียบกับจำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2562 พบว่า ปีการศึกษา 2563 มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 42  และปีการศึกษา 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 74  ขณะเดียวกันหากดูที่เกรดเฉลี่ยรวมของนักเรียน พบว่า ในปีการศึกษา 2562 อยู่ที่ 3.11 ปีการศึกษา 2563 อยู่ที่ 3.12 และปีการศึกษา 2564 เกรดเฉลี่ยอยู่ที่ 3.20 แสดงให้เห็นว่านักเรียนสนใจเข้าศึกษาที่ มวล. มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี”
 
 
ในปีนี้ทุกหลักสูตรของม.วลัยลักษณ์ได้รับความนิยม แต่หลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษยังคงเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ และสาธารณสุขศาสตร์ ส่วนกลุ่มหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รับความนิยมมากเช่นกัน โดยมีจำนวนผู้สมัครและผ่านการคัดลือกสูงกว่าแผนการรับที่หลักสูตรตั้งไว้ทุกหลักสูตร ที่สำคัญหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ เช่น หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ สัตวแพทยศาสตร์นานาชาติ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ บริหารธุรกิจนานาชาติ ได้รับความนิยมมีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเกินแผนการรับเช่นเดียวกัน
 
ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ มวล.มีจำนวนนักเรียนยืนยันสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นในขณะที่จำนวนนักเรียนในภาพรวมของประเทศลดลง น่าจะเป็นผลมาจากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของมหาวิทยาลัยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ทั้งการปฏิรูปการเรียนการสอนมุ่งไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ การนำระบบ UKPSF จากประเทศอังกฤษ มาใช้สำหรับการเรียนการสอน ซึ่งล่าสุด มวล. มีจำนวนอาจารย์ผ่านการรับรองสถานะ Fellowship จาก Advance HE แล้วจำนวน 324 คน (ณ วันที่ 14 มิ.ย.'64) ถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดในประเทศไทย  รวมถึงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ World Ranking  และการปรับโฉมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GenEd) เพิ่มรายวิชาภาษาจีนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 สร้างโอกาสการมีงานทำกับสถานประกอบการของประเทศจีน
 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เช่น ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart classroom ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย Smart Laboratory มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง การปรับปรุงหอพักนักศึกษา อาคารเรียน สนามกีฬา ศูนย์อาหารฯลฯ ที่สำคัญยังมีนโยบาย กำกับ ดูแลให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดอีกด้วย
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com