วันเสาร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 00:23 น.

การศึกษา

วธ.ร่วมเป็นเจ้าภาพ “ไทยแลนด์ เบียนนาเล่โคราช”

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 12.50 น.
วธ.ร่วมเป็นเจ้าภาพ “ไทยแลนด์ เบียนนาเล่โคราช”  
 
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลและนโยบาย วธ.ในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และต่อยอดวัฒนธรรมด้วยการนำคุณค่าของวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น วธ.โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.)จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานรัฐ เอกชน เครือข่ายทางวัฒนธรรม เครือข่ายศิลปินและภาคประชาชนจัดโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Korat 2021 ซึ่งล่าสุดจากการที่สศร.ประชุมหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดกิจกรรมโครงการขึ้นช่วงปลายปี 2564 ในจังหวัดนครราชสีมาในพื้นที่ 3 แห่ง ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอปากช่อง ณ หอศิลป์พิมานทิพย์และอำเภอพิมาย
 
สำหรับโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Korat 2021 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพโดยใช้มิติทางศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มาส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบของเทศกาลศิลปะนานาชาติ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ศิลปินได้มีเวทีการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานและแนวคิดจากศิลปินระดับนานาชาติและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลในอนาคต ซึ่งกิจกรรมโครงการประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสรัฐบาลถวายพระสมัญญา“สิริศิลปิน”แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยอัญเชิญภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาจัดแสดงพร้อมทั้งเชิญผลงานศิลปะของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รวมไปถึงการจัดแสดงผลงานของศิลปินนานาชาติที่ร่วมจัดแสดงในโครงการครั้งนี้ด้วย
 
วธ.จึงขอเชิญชวนกระทรวงและหน่วยงานต่างๆร่วมกันเป็นเจ้าภาพหรือสนับสนุนการจัดโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Korat 2021 ซึ่งล่าสุดเป็นที่น่ายินดีที่กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ทั้งนี้ หากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพหรือสนับสนุนการจัดโครงการฯ จะทำให้กิจกรรมครั้งนี้มีความยิ่งใหญ่ ช่วยจูงใจให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเพื่อชมกิจกรรม ช่วยฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนด้วยทุนทางวัฒนธรรม หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลาย
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com