วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 14:58 น.

การศึกษา

สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ประชุมโรงเรียนสุจริต

วันพุธ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564, 16.05 น.
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ประชุมโรงเรียนสุจริต
 
 
ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti Corruption Education) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2. ถอดบทเรียนในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 3. การพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนวัตกรรมการบริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา