วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 04:06 น.

การศึกษา

"111 ปี ปิยมหาราชรำลึก"

วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 08.20 น.
"111 ปี ปิยมหาราชรำลึก"
 
 
เนื่องในวันปิยมหาราช 23  ตุลาคม 2564  กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ กำหนดจัดกิจกรรม "111 ปี ปิยมหาราชรำลึก" ณ อาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง) ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ ประกอบด้วย การจัดแสดงชุดเครื่องโต๊ะ พร้อมทั้งการบรรยายให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องลายคราม ระหว่างวันที่ 21-24  ตุลาคม  2564  การเสวนา เรื่อง “แนวคิดในการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษตู้ลายทอง เหรียญที่ระลึกในรัชกาลสมเด็จพระปิยมหาราชและชุดเครื่องโต๊ะ” (จำกัดผู้เข้าร่วมจำนวน 40 ท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า) ในวันที่ 23 ตุลาคม 2564  เวลา 13.30 – 16.00  น. และการแสดงดนตรีจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ในวันที่ 24  ตุลาคม 2564   เวลา 14.00-16.00  น. โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live และ YouTube Live ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร National Library of Thailand
 
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้สร้างอาคารถาวรวัตถุขึ้น เพื่อใช้เป็นอาคารประกอบเนื่องในการพระเมรุสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้เป็นสถานที่ตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนคร ซึ่งพัฒนามาเป็นหอสมุดแห่งชาติ กระทั่งพุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้ปรับปรุงอาคารถาวรวัตถุเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงสถาปนาถาวรวัตถุสถานแห่งนี้ ปัจจุบันจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง “ตู้ลายทอง” และ “เหรียญที่ระลึกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้พระราชทานความสุขและความเจริญ ก้าวหน้าแก่ชาติไทยอเนกประการ อีกทั้งส่งเสริมให้ตระหนักถึงคุณค่าในการอนุรักษ์ เผยแพร่ภูมิปัญญางานช่างไทย รวมถึงศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองจากเหรียญที่ระลึกอันเป็นอนุสรณ์ถึงเหตุการณ์สำคัญในอดีต
 
 
นอกจากนี้ กรมศิลปากรได้อัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์เต็มยศจอมพล ขนาดเท่าพระองค์จริง พิมพ์จำลองจากพระบรมรูปหล่อสำริดในปราสาทพระเทพบิดร มาประดิษฐานให้สักการะ โดยพระบรมรูปองค์นี้เคยประดิษฐานในบุษบกมุขเด็จพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สำหรับให้ราษฎรสดับปกรณ์อุทิศถวายพระราชกุศลสนองพระเดชพระคุณในงานพระบรมศพ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร
 
 
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม " 111  ปี ปิยมหาราชรำลึก" และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “ตู้ลายทอง”  และ “เหรียญที่ระลึกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ระหว่างวันที่ 21-24  ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง) ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ
 
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com