วันอังคาร ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 05:12 น.

การศึกษา

ผู้บริหาร มรธ. เข้าพบ รมว.อว เพื่อรายงานโครงการ PPP

วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565, 12.59 น.
ผู้บริหาร มรธ. เข้าพบ รมว.อว เพื่อรายงานโครงการ PPP
 
               
ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้แนวคิดและหลักการทำงานแบบ PPP : Private & Public Partnership Program ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม ที่ปรึกษาศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และผศ.ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย กรรมการและเลขานุการ ในการนี้ได้เชิญนายศุภมิตร ชิณศรี ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางปรานี  คุรุเวฬุกรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และนายนิสสรณ์ สุวรรณวิชาเลิศ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการร่วมเข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ พร้อมขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และหารือพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
 
ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กล่าวว่า ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องทำงานกับทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรปราการที่มหาวิทยาลัยดูแล โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนซึ่งมหาวิทยาลัยจะดำเนินการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป
 
ผศ.ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้แนวคิดและหลักการทำงานแบบ PPP : Private & Public Partnership Program ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม โดยหลักสูตรการจัดอบรมเกิดจากผู้ประกอบการร่วมกันออกแบบพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอนาคตโครงการนี้สามารถจัดทำเป็นหลักสูตรระยะสั้น และสามารถต่อยอดไปเป็นระดับปริญญาตรีได้
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com