วันอังคาร ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 04:43 น.

การศึกษา

มทร.พระนคร ร่วมมือ เทศบาลเมืองเพชรบุรี พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

วันเสาร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565, 12.40 น.
มทร.พระนคร ร่วมมือ เทศบาลเมืองเพชรบุรี  พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กับ เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  โดย ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์   มทร.พระนคร  เป็นตัวแทนร่วมลงนามกับ นายกิตติพงษ์ เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  นายปภังกร จรรยงค์  รองนายกเทศมนตรี และนายนคร เทพพานิช สมาชิกสภาเทศบาล   โดยขอบเขตการลงนามครั้งนี้จะดำเนินโครงการการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อส่งเสริม ทั้งด้านการศึกษา และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยเป็นการร่วมกันพัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการ  ในการพัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย ในการยกระบบเศรษฐกิจและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น  ณ เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com