วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 20:55 น.

การศึกษา

สศร.เปิดยื่นรับทุนอุดหนุนพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยรอบ 2

วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565, 16.20 น.
สศร.เปิดยื่นรับทุนอุดหนุนพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยรอบ 2
 
 
นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร  รอง ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวว่า สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินศิลปาธร ผู้ประกอบอาชีพศิลปะ และผู้ประสงค์จะสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย มูลนิธิ  หรือ สมาคม และองค์กรเอกชน ได้ยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณอุดหนุนในการดำเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และวงการศิลปะร่วมสมัย ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ  โดยเปิดรับยื่นโครงการ  2 รอบ โดยในรอบที่ 1 ได้ปิดรับสมัครไปเมื่อเดือน พ.ย.  2564    และในรอบที่ 2  จะเปิดรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 1-25 ก.พ.65 
 
 
คณะกรรมการพิจารณากองทุน ได้กำหนดหลักเกณฑ์  ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม ที่จะได้รับการอุดหนุน จะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  1. ส่งเสริมการสร้างสรรค์งานของศิลปินศิลปาธร อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและวงการ ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรือ  2.การสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้แก่คนในชุมชน เพื่อสร้างคุณค่า ทางจิตใจหรือเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่คนในชุมชน หรือ 3.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของศิลปิน บุคคลผู้มีความสามารถด้านศิลปะร่วมสมัย ได้สร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเผยแพร่ต่อสาธารณชนในระดับประเทศหรือต่างประเทศ  หรือ 4.การสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย เพื่อสาธารณประโยชน์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
 
นางเกษร กล่าวอีกว่า  โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก สศร. ทุกปี ล้วนส่งเสริมด้านองค์ความรู้ คุณค่าทางศิลปะแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนได้จริง สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจน ยกระดับศิลปินร่วมสมัยของประเทศไทยทุกระดับ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา จนถึงประชาชนทั่วไป มีการสร้างผลงาน โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ  โดยใช้อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ มาพัฒนาชุมชน สร้างรายได้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศ  อีกทั้งยังส่งผลให้วงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยได้ขยายศักยภาพเทียบชั้นในระดับนานาชาติ  ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียด คุณสมบัติผู้ขอรับทุนอุดหนุนและหลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติมได้จาก ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย www.ocac.go.th  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร  0-2209 -3752 -53   สามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาได้ที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (โดยถือเอาวันประทับตราเป็นสำคัญ) หลังจากคณะกรรมการได้พิจารณาเสร็จสิ้นจะประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนให้ทราบทางเว็บไซต์ ww.cac.go.th
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา