วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 06:05 น.

การศึกษา

พระภิกษุสามเณร ป.ธ.6-9 วัดพระธรรมกาย 34 รูป เตรียมเข้ารับพระราชทานพัดยศเปรียญธรรมที่วัดพระแก้ว

วันพฤหัสบดี ที่ 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 14.38 น.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม  2565  พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พัดยศเปรียญธรรม 9 ประโยค ในพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญ ณ อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ประจำปีพุทธศักราช 2564-2565 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เทศกาลวันวิสาบูชา และเนื่องจากปี 2564 มีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19  จึงมีพิธีดังกล่าวในปีนี้  

“การนี้  มีพระภิกษุสามเณรเปรียญธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย เตรียมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พัดยศ จำนวน 34 รูป ได้แก่  เปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 12 รูป ได้แก่ 1.พระมหาโกมล สุภจิตฺโต 2.พระมหากิตติพงศ์ สิริชโย 3.พระมหากู้เกียรติ กิจฺจารกฺโข 4.พระมหาพงศ์ศิริ สิริวิชโย 5.พระมหาอาริศร สาสนชโย 6.พระมหานำบุญ นาคชโย  7.พระมหาณัฐพล ภทฺรชโย 8.พระมหาพิชิต ปญฺญาวโร 9.พระมหากฤษดา อาโลกชโย 10.พระมหาหล้า วิชิตชโย 11.พระมหาสิทธิชัย ธมฺมวิชฺโช  12.สามเณรวีรพงษ์ บัวศรี 

ส่วนเปรียญธรรม 6 ประโยค จำนวน 22 รูป ได้แก่ 1.พระมหาณัฐสิทธิ์ เสฏฺฐชโย 2.พระมหาพงศ์พล ธมุมพโล 3.พระมหาภีมวัจน์ ธมฺมวิสุทฺโธ 4.พระมหาเทพนิติ จิรเสฎฺโฐ 5.พระมหาธานินทร์ กนฺตมโน 6.พระมหาฐิติวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน 7.พระมหาจักรพันธุ์ ธมุมจนุโท 8.สามเณรธนบดี ปัญญาดี 9.สามเณรธไนศวรรย์ จิ๋ววิเศษ 10.สามเณรพิทยาธร กรวิจิตต์ศิลป์ 11.สามเณรอภิชา แจ่มจันทร์ชนก 12.พระมหาชวิน ธมุมโกวิโท 13.พระมหาถานิต ธมฺมมานิโต 14.พระมหาภัทร์นฤน ฐิตปุญฺโญ 15.พระมหาภูตะวัน ธมุมชีโว 16.พระมหาพจภณ เขมโชโต 17.สามณรโชคตระการ สิงห์คำ 18.สามเณรนวพล วิลัยเกษ 19.สามเณรวายุ คำทองนาค 20.สามเณรพนาวัฒน์ จันทร์เผือก 21.สามเณรศุภมิตร เจตนาจรัสแสง  และ 22.สามเณรสันติภาพ ตันศิริ” พระครูสมุห์สนิทวงศ์ กล่าว 

ด้านพระมหาสุธรรม สุรตโน พระอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า สำนักเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2528 โดยดำริของหลวงพ่อธัมมชโย เพื่อส่งเสริมการศึกษาพระบาลีของพระภิกษุสามเณร จนถึงปัจจุบันมีผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง เปรียญธรรม 9 ประโยค จากสำนักเรียนวัดพระธรรมกาย พระภิกษุ-สามเณร 99 รูป อุบาสกอุบาสิกา 9 คน รวม 108 รูป/คน

หน้าแรก » การศึกษา