วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 12:41 น.

การศึกษา

วธ.รับนักวิชาการวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 15.58 น.
วธ.รับนักวิชาการวัฒนธรรม
 
       
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(สป.วธ.)ได้ออกประกาศเรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสป.วธ.ในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสังกัดสป.วธ.จำนวน 23 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นอกจากนี้ วธ.ได้ออกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานของสป.วธ.จำนวน 21 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-25 พฤษภาคม 2565 สามารถสมัครเข้ารับราชการสังกัดสป.วธ.ในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานของสป.วธ.ได้ที่ https://m-culture.thaijobjob.com/
 
 
สำหรับคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครทั้งการสมัครเข้ารับราชการฯและพนักงานราชการทั่วไปฯในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสังกัดสป.วธ. เช่น มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่น เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หรือตามกฎหมายอื่น  เป็นต้น อีกทั้งผู้สมัครเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งคือ เพศชาย  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ ส่วนพนักงานราชการทั่วไปฯ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ เพศชาย  และเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 
 
 
นางยุพา กล่าวด้วยว่า การสมัครเข้ารับราชการฯนั้นการสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 2) การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งแบ่งเป็นวิธีการสัมภาษณ์ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนพิธี และวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ส่วนพนักงานราชการทั่วไปฯการสอบแบ่งเป็น 2ส่วน ได้แก่ 1) การทดสอบความรู้ความสามารถใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 2) การทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งประกอบด้วยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนพิธีและวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ซึ่งการสอบทั้งการสมัครเข้ารับราชการฯและพนักงานราชการฯ จะทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน  เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป  ทั้งนี้ สป.วธ.จะดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความเสมอภาค โปร่งใสและยุติธรรม ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าหลงเชื่อและแจ้งให้สป.วธ.ทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ job@m-culture.go.th
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

 

 

หน้าแรก » การศึกษา