วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 14:11 น.

การศึกษา

มรภ.สงขลา จับมือวิทยาลัยชุมชนสตูลถ่ายทอดรำโนรา

วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 12.00 น.
มรภ.สงขลา จับมือวิทยาลัยชุมชนสตูลถ่ายทอดรำโนรา
 
               
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสตูล (วชช.สตูล) จัดโครงการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยและจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมความรักความสามัคคีความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ “โครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดท่ารำโนรา” ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล จังหวัดสตูล โดยได้รับเกียรติจาก นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย ครูควน ทวนยก ศิลปินแหล่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) พ.ศ. 2553 พร้อมทีมวิทยากรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา คณะทำงานจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา นำโดย ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะทำงานจากวิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมดำเนินกิจกรรม
 
           
ดร.บรรจง ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้เครือข่ายคุณธรรมที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปขยายผลหรือเผยแพร่ต่อคนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการสร้างความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ผ่านการเรียนรู้จากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นตน โดยมีเครือข่ายด้านคุณธรรมใน 34 อำเภอ จำนวน 165 คน และ ประชาชนจาก 34 อำเภอ จำนวน 400 คน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และ สตูล เข้าร่วมโครงการ
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา