วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 21:12 น.

การศึกษา

วธ.ขับเคลื่อน 9 MOU ให้เกิดผลสำเร็จ

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 10.42 น.
วธ.ขับเคลื่อน 9 MOU ให้เกิดผลสำเร็จ
 
 
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กับหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีนางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และคณะทำงาน ร่วมประชุม
 
               
ปลัด วธ. กล่าวว่า การทำบันทึกข้อตกลงระหว่างวธ.กับหน่วยงานต่าง ๆ ถือเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย ส่งเสริมและขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรม ภายใต้กรอบการพัฒนา ด้านต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงนั้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ร่วมกันอย่าง มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงที่อยู่ระหว่างดำเนินงานขับเคลื่อน มีจำนวนทั้งหมด 9 บันทึกข้อตกลง ประกอบด้วย
 
 
1) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ “ส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์” 2) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน 3) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการกำกับดูแลการนำเสนอเนื้อหารายการบนหลักสิทธิพื้นฐานของเด็กและเยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความหลากหลายทางเพศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 4) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล ในครอบครัว 5) บันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ Digital resilience อย่างรอบด้านสำหรับเยาวชนไทย
 
 
6) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” 7) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ 8) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนข้อมูลเพื่อจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 9) บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานภาคีว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมทางการตลาดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (CCPOT)
 
               
ปลัด วธ. แนะคณะทำงาน ให้ขับเคลื่อน วธ. เป็นตัวกลางในการกระตุ้น ติดตาม และประสานงานหน่วยงานที่ร่วมทำ MOU โดยใช้โมเดลการเป็นหน่วยงานดำเนินงานเชิงรุก วางแผนนโยบายและทำงาน  ด้านวิชาการ เพื่อให้การทำงานเกิดผลสำเร็จอย่างสูงสุด นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในระหว่างการดำเนินงาน MOU ไปพัฒนาและต่อยอดการทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์ที่แตกต่างออกไป รวมถึงทำสรุปรายงานผลการขับเคลื่อนบันทึกความร่วมมือประจำปีงบประมาณ เพื่อแสดงให้เห็นว่า วธ. มีความเข้มแข็งในการเป็นหน่วยงานการดำเนินงานเชิงรุก มีนโยบายที่แข็งแรง จนนำไปสู่ การเกิด ผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง
 
 
 
ส่งข่าวได้ที่  email : saowaporn12345@gmail.com   ,  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา