วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:46 น.

การศึกษา

ครม.อนุมัติตั้งพระพรหมบัณฑิตกก.คุณธรรมแห่งชาติ

วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, 16.08 น.

ครม.อนุมัติตั้งพระพรหมบัณฑิตกก.คุณธรรมแห่งชาติ

 

ครม.ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จำนวน 10 รูป/คน มีพระพรหมบัณฑิตและพระศากยวงศ์วิสุทธิ์รวมอยู่ด้วย

 
การประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 พ.ค.2560   มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จำนวน 10 รูป/คน แทนชุดเดิมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งสองปีแล้ว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ดังนี้ 

                  1. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                  2. พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย 
                  3. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร 
                  4. พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ 
                  5. พลเอก ศรุต นาควัชระ 
                  6. นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว 
                  7. นายอรุณ บุญชม 
                  8. มุขนายก ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ 
                  9. นายปานชัย สิงห์สัจเทพ 
                  10. นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู 

                  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

หน้าแรก » การศึกษา